Razvoj i primena novih tehnologija u tretmanu opasnog otpada i formiranje koncepta postrojenja za odlaganje i tretman otpada

Mentor Dragan Cvetković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt
Republika Srbija je u procesu pristupanja Evropskoj Uniji preuzela najveći
deo evropske pravne tekovine, odnosno izgradila sistem i transponovala i
uskladila nacionalno tehničko zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. U oblasti
upravljanja otpadom postignut je dobar nivo usklađenosti sa glavnim
direktivama EU u oblasti otpada. Međutim, praktična primena i sprovođenje u
praksi je u ranoj fazi, mada je izvestan napredak kod sakupljanja komunalnog
otpada i sanitarnog odlaganja otpada na deponije. Upravljanje otpadom je
jedna od glavnih odgovornosti države, a osnovni cilj programa upravljanja
čvrstim otpadom je minimizacija zagađenja životne sredine kao i upotreba
otpada kao resursa. Propisi Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine su
detaljni, konkretni i opsežni, ali ipak sa dovoljno fleksibilni za države članice u
smislu prilagođavanja načina implementacije ustavnom i institucionalnom
poretku.
Postojeća infrastruktura u domenu tretmana opasnog otpada u Srbiji je
nepripremlјena za primenu zahteva direktiva zasnovanim na Novom i
Globalnom pristupu EU. Razvoj i prilagođenje metoda i novih tehnologija i
izgradnja postrojenja za primenu novih tehnologija u tretmanu posebnih vrsta
opasnog otpada, kao i usavršavanje stručnjaka je dug i skup proces. Zbog toga
je potrebno, na nacionalnom nivou, angažovanje svih raspoloživih kapaciteta,
koji mogu da doprinesu harmonizaciji i primeni zakonodavstva u oblasti zaštite
životne sredine i upravljanja otpadom, čime će se doprineti zdravlju ljudi i
ekonomskom razvoju, a u isto vreme će se obezbediti zadovoljenje potreba
sadašnjih i budućih generacija.
Stanje sistema upravljanja opasnim otpadom na teritoriji Republike Srbije
ukazuje na potpuno odsustvo bilo kog vida tretmana opasnog otpada i lokacije
koja je opremljena za njegovo finalno odlaganje. Zbog gore navedenih
problema istraživanje u okviru doktorske disertacije ponudilo je jedno od
rešenja zbrinjavanja i potpunog uništenja opasnog otpada, koji je sada već
vi
istorijski u mnogim preduzaćima u Republici Srbiji. Tretman opasnog otpada u
ovom postrojenju baziraće se na zbrinjavanju PCB ulja, Ni-Cd baterija,
biorazgradivog otpada itd.
U doktorskoj disertaciji je opisana trenutna situacija sa opasnim otpadom
i zakonskom regulativom koja je prati, dato je rešenje i metodološki postupak
kako se plazma tehnologijom može postići totalno zbrinjavanje otpada i
pretvaranje u toplotnu i elektro energiju. Takođe, je izveden kompletan biznis
model potrojenja koje bi imalo profitabilnu strukturu.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Popović-2020-phd,
  author = {Dejana Popović}, 
  title  = {Razvoj i primena novih tehnologija u tretmanu opasnog otpada i formiranje koncepta postrojenja za odlaganje i tretman otpada},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dejana Popović
T1 Razvoj i primena novih tehnologija u tretmanu opasnog otpada i formiranje koncepta postrojenja za odlaganje i tretman otpada
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Popović. (2020). Razvoj i primena novih tehnologija u tretmanu opasnog otpada i formiranje koncepta postrojenja za odlaganje i tretman otpada (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd