Uticaj kvaliteta procesa logistike na poslovne performanse proizvodnih preduzeća

Mentor Dragan Cvetković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020

Apstrakt
Na samom kraju dvadesetog veka došlo je do intenzivnije razmene informacija i robe na internacionalnom nivou. Zahvaljujući tehničko-tehnološkom napretku svaka lokacija na Zemljinoj kugli postala je dostupna za spomenutu razmenu dobara. U takvim okolnostima, dosadašnji poslovni koncepti koju su se zasnivali na konkurentskom poslovanju u kanalima snabdevanja postaju neodrţivi. Imajući u vidu navedene činjenice, poslovne organizacije sve više uočavaju vaţnost postojanja efikasnih lanaca distribucije i razvoja meĎunarodne logističke infrastrukture. Menadţmentu poslovnih organizacija koje su fokusirane na poslovanje na meĎunarodnom nivou, prilikom identifikovanja najboljih dobavljača, postizanja veče produktivnosti snabdevanja i minimizacije sveukupnih troškova poslovanja, moţe pomoći proučavanje procesa logistike i unapreĎenje kvaliteta istog. Uzimajući u obzir zahteve kvaliteta, opšti proces logistike potrebno je usredsrediti na zadovoljenje zahteva krajnjih korisnika. Drugim rečima, to znači da bi cilj poslovanja na nivou celokupne logističke mreţe trebalo da bude postizanje maksimalnog kvaliteta proizvoda i usluga. Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je da svi subjekti, učesnici u lancu distribucije, zajedničkim i koordiniranim delovanjem doprinose ostvarivanju zahteva kvaliteta, kako bi ukupni rezultat zajedničkog poslovnog angaţmana bio veći od pojedinačnih rezultata svake organizacije ponaosob.
Ključne reči uticaj, kvaliteta, procesa, logistike, poslovne, performanse, proizvodnih, preduzeca
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Petronijević-2020-phd,
  author = {Vuk Petronijević}, 
  title  = {Uticaj kvaliteta procesa logistike na poslovne performanse proizvodnih preduzeća},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Vuk Petronijević
T1 Uticaj kvaliteta procesa logistike na poslovne performanse proizvodnih preduzeća
AD Univerzitet Singidunum, Beograd
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
V. Petronijević. (2020). Uticaj kvaliteta procesa logistike na poslovne performanse proizvodnih preduzeća (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd