Moderna svetlosno signalisana i inteligentna raskrsnica

Mentor: Marko Tanasković

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020

Apstrakt:
Istraživanja koja su sprovedena u okviru disertacije poslužila su za definisanje algoritama i softverske strukture adaptivnih sistema koji se mogu primeniti u oblasti regulisanja saobraćaja na svetlosno signalisanim raskrsnicama. Utvrđen je model za proračun signalnog plana semaforizovanih četvorokrakih raskrsnica sa dve i više faza na kojima se saobraćaj može odvijati u uslovima nezasićenih i prezasićenih saobraćajnih tokova. U disertaciji je izvršena posebna analiza, kao i testiranje funkcionisanja predloženih adaptivnih sistema za regulisanje saobraćaja za slučajeve kada kroz raskrsnicu prolaze vozila sa pravom prioriteta i kada se nalaze u zonama dileme.
Ključne reči: Regulisanje saobraćaja, semafori, signalni plan, protok vozila, adaptivni sistemi, detektori
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Milan Radivojević}, 
  title  = {Moderna svetlosno signalisana i inteligentna raskrsnica},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milan Radivojević
T1 Moderna svetlosno signalisana i inteligentna raskrsnica
AD Univerzitet Singidunum, Beograd
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Radivojević. (2020). Moderna svetlosno signalisana i inteligentna raskrsnica (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd