Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji

Mentor Zoran Jović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt
Predmet istraživanja ove disertacije je analiza profitabilnosti, identifikovanje osnovnih determinanti profitabilnosti i uticaja tih determinanti na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. U teorijskom smislu objašnjene su specifičnosti poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, značaj poljoprivrede za privredni razvoj i uloga i značaj poljoprivrednih preduzeća za razvoj poljoprivrede. Objašnjene su razlike između tradicionalnog i savremenog pristupa merenja performansi preduzeća, te su navedeni i teorijski objašnjeni osnovni pokazatelji ovih pristupa. U disertaciji je sprovedeno teorijsko i empirijsko istraživanje. Teorijska analiza predmeta istraživanja je potkrepljena rezultatima istraživanja domaćih i inostranih autora, dok je empirijska analiza izvršena na osnovu redovnih finansijskih izveštaja o poslovanju poljoprivrednih preduzeća i raznih izveštaja o kretanju pojedinih makroekonomskih veličina. Uzorak čini 151 poljoprivredno preduzeće koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a vremenski obuhvat ovog istraživanja je period od 2014. do 2018. godine. Statistička analiza profitabilnosti ovih preduzeća pokazala je da su uzorkovana poljoprivredna preduzeća u proseku poslovala uspešno, ostvarivši dobitak tokom celokupnog posmatranog perioda. Analiza profitabilnosti posmatrana sa aspekta različitih pokazatelja pokazala je da se preduzeća međusobno razlikuju prema svojoj uspešnosti, ali da su te razlike prisutne posmatrano i sa vremenskog aspekta. Pored utvrđivanja nivoa profitabilnosti i razlika koje postoje u nivou profitabilnosti između pojedinih poljoprivrednih preduzeća, jedan od osnovnih ciljeva ove disertacije je bio da se identifikuju razlozi (faktori) zbog kojih su neka preduzeća profitabilna a neka druga to nisu. U procesu identifikovanja statistički značajnih determinanti profitabilnosti primenjene su one koje se koriste u najvećem broju istraživanja za merenje uticaja na profitabilnost preduzeća. U tom pogledu koriste se sledeće interne determinante profitabilnosti na koje preduzeće ima uticaj: veličina preduzeća, likvidnost, zaduženost, rast prodaje i materijalnost imovine. Takođe, sagledava se uticaj sledećih eksternih determinanti na profitabilnost a na koje preduzeće ne može da utiče: bruto domaći proizvod i inflacija. U odgovoru na broja pitanja koja proizilaze iz ovog cilja upotrebljena je tehnika ekonometrijskog panel modela, jer se na taj način podaci posmatraju i sa vremenskog i sa prostornog aspekta, čime je obezbeđena bolja informisanost, efikasnost ocenjenih pokazatelja i objektivnost zaključaka. Pre izvođenja zaključaka o uticaju pojedinih determinanti na profitabilnost, dokazano je da su sve promennjive korišćene u ovom istraživanju stacionarne, da između njih ne postoji visoka korelacija odnosno da ne postoji problem multikolinearnosti i da u regresionom modelu ne postoji problem heteroskedastičnosti i autokorelacije. Takođe, shodno izvršenim statističkim testovima i prikazanoj statističkoj značajnosti tih testova zaključeno je da je regresioni model sa fiksnim efektom najadekvatniji. Konačno, utvrđeno je da na stopu prinosa na imovinu, kao pokazatelj profitabilnosti, pozitivan i statistički značajan uticaj ima veličina preduzeća, dok likvidnost, zaduženost, bruto domaći proizvod i inflacija imaju negativan i statistički značajan uticaj na profitabilnost. Preostala dva faktora, rast prodaje i materijalnost imovine, nemaju statistički značajan uticaj na stopu prinosa na imovinu (profitabilnost). Rezultati ovog empirijskog istraživanja obezbediće menadžmentu analiziranih preduzeća i drugim korisnicima lakše donošenje budućih poslovnih odluka.
Ključne reči poljoprivreda, poljoprivredna preduzeća, profitabilnost, determinante profitabilnosti, panel regresiona analiza.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Tomašević-2020-phd,
  author = {Stevan Tomašević}, 
  title  = {Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Stevan Tomašević
T1 Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Tomašević. (2020). Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd