Analiza performansi DVB-T2 prenosa u NLOS fading okruženju

Mentor Prof. dr. Petar Spalević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt
Sistemi digitalnog zemaljskog video emitovanja (Terrestrial Digital Video Broadcasting Systems, DVB-T2) u realnim uslovima prenosa često ne vrše prenos u okruženju gde je prisutna optička vidljivost (LOS, line-of-sight) i gde je visok nivo odnosa signal-šum konstantno prisutan na prijemu. Usled toga javlja se potreba za razvojem standarda DVB-T2 servisa prenosa u okruženju kada nije prisutna optička vidljivost i kad je nivo SNR na prijemu ispod predviđenog praga. Prilikom razvoja DVB-T2 standarda posebna pažnja je posvećena realizaciji tehnike prenosa ortogonalnog multipleksa po frekvencijama (OFDM) naročito kod scenarija prijema video signala pomoću mobilnih telefona i drugih pametnih uređaja. Razvoj novih DVB-T2 servisa takođe zahteva realizaciju kvalitetnog prenosa video signala visoke definicije (HD, high definition) i integracije sa raznim servisima 5G sistema video prenosa. Bežična komunikacija između različitih uređaja u okruženju kada nije prisutna optička vidljivost (NLOS) se zasniva na prenosu višestrukih kopija emitovanog signala koje stižu do prijemnika posredstvom različitih putanja. Usled toga signal na prijemu je izložen uticaju fedinga i ko-kanalne interferencije.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Jakšić-2019-phd,
  author = {Dejan Jakšić}, 
  title  = {Analiza performansi DVB-T2 prenosa u NLOS fading okruženju},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dejan Jakšić
T1 Analiza performansi DVB-T2 prenosa u NLOS fading okruženju
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Jakšić. (2019). Analiza performansi DVB-T2 prenosa u NLOS fading okruženju (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd