Uticaj bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva

Kandidat:

Mentor: Zoran Jeremić

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt:
Predmet istraživanja u ovom radu jeste ispitivanje uticaja bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva. U radu su korišćene naučne metode analize, sinteze i istorije, uz logistički pristup, prvenstveno u obradi razvoja srpskih finansija od 1868, pa sve do savremenog bankarstva 2018. godine. Na osnovu teorijskih postavki i formiranog modela istraživanja proisteklo je originalno empirijsko istraživanje o doprinosu banaka privrednom razvoju. Istraživanje je vršeno u Srbiji u 2017. godini na uzorku od 238 preduzeća. U istraživanju su korišćene metode anketiranja i empirijskog istraživanja, statističke metode, Kronbahov koeficijent Alfa, metoda korelacije regresione analize, linearna regresija i ANOVA test za utvrđivanje varijabiliteta između nezavisnih varijabli izvora i uslova finansiranja i zavisne varijable poslovanja preduzeća. Rezultati istraživanja potvrdili su osnovnu hipotezu rada, a to je da su banke tokom istorije imale pozitivan uticaj na privredni razvoj. Dokazano je i četiri pomoćne hipoteze, koje se odnose na unutrašnje i spoljne faktore od šireg uticaja na razvoj privrede. Istraživanja u ovom radu daju doprinos ekonomskoj istoriji, posebno istoriji bankarstva. Takođe doprinose stalnoj borbi u Srbiji za nacionalni novac i državne finansije, podizanjem svesti o značaju drevnog novca i finansija za ukupan privredni život zemlje i uticaju bankarstva na razvoj privrede, što i jeste sveopšti doprinos ovog rada. Rezultati upućuju na potrebu daljih istraživanja u oblasti pristupa finansijama, kao i paralelnog razvoja ne-bankarskih izvora finasiranja.
Ključne reči: Finansijsko tržište, Bankarski sektor Srbije, ponuda kredita, privredni rast.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Goran Ćorić}, 
  title  = {Uticaj bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Goran Ćorić
T1 Uticaj bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
G. Ćorić. (2019). Uticaj bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd