Principi primene kriptografske „valute” u obrazovnom sistemu

Mentor Dragan Cvetković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt
U društvu 21. veka, Bitcoin, kao digitalna valuta, koja se pojavila tek 2009. godine, sve do današnjih dana važi za novinu. Kao postavljanje problema, možemo formulisati da je mišljenje stručnjaka finansijskog sektora izrazito podeljeno u vezi ove teme. U brojnim člancima objavljenih do sada u naučnim časopisima, vodi se ozbiljna rasprava o budućnosti, potrebnosti kao i prihvaćenosti Bitcoina. Trenutno se još nije formiralo opšteprihvaćeno, jedinstveno mišljenje o Bitcoinu.
U predmetnoj društvenoj sredini se Bitcoinova nastava, kao i istraživanje predmeta na pedagoškoj osnovi u fakultetskim okvirima postavlja brojna pitanja. U savremenoj digitalnoj ekonomiji, koja se u najnovije vreme formira, fakultetski nastavnici igraju ključnu ulogu u pripremanju studenata za svakodnevni život. Proizlazeći iz toga, moguće uvođenje nastave Bitcoina na fakultetima ovih dana sve više postaje ažurno pitanje. U zemljama obuhvaćenim predmetnim istraživanjem ne postoji nastava na osnovu Bitcoina. Mišljenje studenata o Bitcoinu, kao i pristup kriptovaluti sve do sada nije otkriveno, mada dobijanje odgovora na ta pitanja bi moglo postati osnovom uspešne nastave Bitcoina. Nadalje, predmet istraživanja čini mapiranje potreba studenata za nastavom na osnovu BTC-a, koje istražuje da li bi studenti našli fakultetske aktivnosti u vezi sa tematikom digitalnog novca potrebnim i osnovanim.
Cilj istraživanja čini i mogućnost proširivanja blok-lanca BTC-a, koje bi proširivanje otvaralo nove horizonte u nastavi. Sačinjavanjem „pametnih ugovora” bi mnoge nove školske funkcije postale dostupnima. Ovi bi se ugovori osnivali na BTC-protokolu i bili bi sačuvani u blok-lancima, koji se naknadno ne bi mogli manipulisati tj. prepravljati. O izvršavanju sadržine ugovora bi se starala struktura BTC-a. Isplate, kao i uplate bi se dešavale putem računarske mreže (na onlajn osnovi), možda čak sačinjavanjem sopstvenog digitalnog novčića Singidunum, nad kojoj valuti bi kontrolu vršio fakultet.
U uzorku istraživanja je bilo 2 fakulteta iz Slovačke (sa 147 studenata), 2 fakulteta iz Srbije (sa 126 studenata), 1 fakulteta iz Rumunije (sa 102 studenata), kao i 3 fakulteta iz Mađarske (sa 187 studenata). Dobijeni podaci su bili analizirani pomoću programa SPSS.
Po podacima istraživanja se može izjaviti, da u predmetnom savremenom finansijskom sektoru, koji se zasniva na inovacijama, uže područje Bitcoina, koji i danas važi za novinu, preko moguće nastave digitalne valute bi moglo doprinositi proširivanju finansijske kulture studenata, razvijanju njihove kompetencije, kao i povećavanju indeksa zadovoljnosti studenata na završnoj godini.
Ključne reči Bitcoin, Smart Contract, Singidunum coin.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Balint-2019-phd,
  author = {Kristian Balint}, 
  title  = {Principi primene kriptografske „valute” u obrazovnom sistemu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Kristian Balint
T1 Principi primene kriptografske „valute” u obrazovnom sistemu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
K. Balint. (2019). Principi primene kriptografske „valute” u obrazovnom sistemu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd