Tranzicija bankarstva u finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini

Mentor Miroljub Hadžić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt
Kako na sve zemlje u tranziciji tako je i na našu zemlju globalna kriza imala direktan uticaj sa posledicama kao što su smanjenje investicija, povlačenje stranih investitora, rast dugova. Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini, iako bilježi rast loših kredita, odupro se većim posledicama ekonomske krize, jednim dijelom, zbog konzervativne politike koju vodi i nema potrebe rizikovati jer postojeći način poslovanja donosi profit. Takođe, rađena je analiza poslovanja berzi u Bosni i Hercegovini u posmatranom periodu i fazama koje su pošle od osnivanja, razvoja, zatim pada prometa koji nije posledica samo ekonomske krize već i kombinacija unutrašnjih faktora. Bankarski sektor činio je najznačajniji dio ukupnog finansijskog sistema koji je većim dijelom privatizovan sa dominacijom stranog privatnog kapitala, gdje su osnovni izvori poslovanja depoziti a osnovni proizvod kredit. S obzirom da se kredit, u dosadašnjoj praksi, koristio kao najčešći oblik plasiranja sredstava imao je dominantnu ulogu u ukupnom bankarskom poslovanju jer se kreditni rizik javljao kao problem u novčanim tokovima i predstavljao je problem u likvidnosti banke što je i jednim dijelom bila tema disertacije. Definisanjem jasne kreditne politike sa ciljem da do prihvatljivog rizika maksimizira dobit, menadžment banke, treba da održava kvalitetan kreditni portfolio. U disertaciji smo se bavili istraživanjem faktora dinamike nenaplativih kredita u Republici Srpskoj koje je bazirano na podacima koji se nalaze u izvještajima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i odnose se na period 2009. – 2016. godine. Ciljevi ovih istraživanja bili su: testiranje ekonometrijske teorije, obezbjeđenje empirijski zasnovanih rezultata i predviđanje budućih vrijednosti. Posmatrajući nivo razvijenosti, način kao i uslove ukupnog poslovanja u bosni i Hercegovini (tržište kapitala koje nije razvijeno, zakonska regulative koja nije primjenjljiva da bi se naplatio kolateral, kreditno poslovanje koje dominira u poslovanju ukupnog bankarskog sistema) u sprovođenju kontroleu poslovanju bankarskog sistema akcenat je stavljen na kontrolu tri glavna rizika u bankarskom poslovanju a to su kreditni, devizni i rizik likvidnosti.Usljed nedostatka tržišta za najveći broj stavki aktive, još uvijek nisu primjenjive sofisticirane tržišne procjene. Interesovanje stranih investitora za bankarsko tržište u zemljama regiona javlja se početkom 2000. – tih godina. Neki od faktora koji su opredjelili strane investitore za ulazak na tržište bankarskog sektora regiona bili su: razvijena finansijska i kreditna tržišta, nivo bruto domaćeg proizvoda, niska stopa inflacije, ekonomski rast i ostvarivanje prinosa. Ključnu ulogu u dolasku stranih investitora odigralo je ostvarenje prinosa, pa su tako i donosili odluke o dolasku na ova tržišta i ostvarili dominaciju i veću konkurentnost. Najveće interesovanje za ova tržišta pokazale su njemačke, austrijske, italijanske i francuske banke. Dolaskom stranih banaka u bankarski sektor regiona došlo je i do očekivanih koristi kao što su uvođenje novih tehnologija i inovacija, poboljšanje konkurentnosti i infrastrukture, kao i dolazak stranih investitora. Banke sa većinskim stranim kapitalom bolje su poslovale od domaćih banaka jer su pružale kvalitetniji nivo usluge.
Ključne reči tranzicija, globalna kriza, bankarski sektor, loši krediti, kreditni rizik
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Stanišić-2019-phd,
  author = {Snježana Stanišić}, 
  title  = {Tranzicija bankarstva u finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Snježana Stanišić
T1 Tranzicija bankarstva u finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Stanišić. (2019). Tranzicija bankarstva u finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd