Upravljanje tržišnim rizikom u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte

Mentor Lidija Barjaktarović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt
Cilj ove disertacije je da se ukaže na mogućnost primene modela ARIMA za predviđanje cena sirove nafte, zatim na mogućnost upravljanja tržišnim rizikom VaR metodom u naftnim kompanijama, kao i njihovu implementaciju u kompleksan sistem rukovođenja kompanijama u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju sirove nafte. Zadatak menadžmenta svake kompanije, pa i naftne, je maksimiziranje profitabilnosti, ostvarivanje njene programirane stope ili kontinualno ostvarivanje dobiti bez obzira na vreme i uslove poslovanja. Uz održavanje tržišnog rizika u prihvatljivim granicama, krucijalni je zadatak, koji uslovljava menadžment kompanija da, optimizacijom izvora sredstava, uzimajući u obzir iznose, rokove i cene, na vreme preduzmu korektivne mere i minimiziraju pomenute rizike. Dobijeni rezultati idu u prilog tvrdnji da je za održavanje tržišnog rizika naftnih kompanija na prihvatljivom nivou, u prihvatljivim granicama, neophodno korišćenje odgovarajućih modela za predviđanje kretanja cena nafte i upravljanja rizicima kod poslovanja sirovom naftom, što je, u vreme nestabilnog poslovanja, dobra osnova za donošenje budućih odluka privrednih subjekata.
Dalji pravci istraživanja uključiće implementaciju drugih postojećih, ali i novih modela, metoda, kao i njihovu kombinaciju, testiranje ekstremnih događaja za predikciju cena sirove nafte i upravljanje tržišnim rizicima u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju sirove nafte. Radi obezbeđenja kontinuiteta u snabdevanju i održavanja obaveznih rezervi sirove nafte na zahtevanom nivou, buduća istraživanja uključiće rizik zemlje i energetsku bezbednost, kao preduslov za funkcionisanje privrede i svih njenih subjekata, kao i potencijalnih korisnika ovog ograničenog resursa.
Ključne reči sirova nafta, predikcija cena, tržišni rizici, upravljanje rizicima
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Ivanova-2019-phd,
  author = {Biljana Ivanova}, 
  title  = {Upravljanje tržišnim rizikom u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Biljana Ivanova
T1 Upravljanje tržišnim rizikom u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
B. Ivanova. (2019). Upravljanje tržišnim rizikom u poslovanju kompanija u sektoru za proizvodnju, preradu i distribuciju nafte (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd