Značaj upotrebe digitalne komunikacije u promociji kulturnog nasleđa – primer grada Novog Sada

Izdanje: Kultura, nasleđe i razvoj turizma

DOI: 10.15308/Sitcon-2018-207-213

Oblast: Posebni aspekti razvoja kulturnog turizma

Stranice: 207-213

Apstrakt:
Kulturni turizam se smatra najbrže rastućim segmentom turističkog tržišta posebno evropskog. Kultura se sve više koristi u promotivnoj strategiji za privlačenje turista nudeći bogatu autentičnu turističku ponudu. Novi informatički i tržišni trendovi diktiraju i nove načine komunikacije između tržišta i ciljne grupe tako da, digitalni marketing omogućava direktniju i aktivniju interakciju između turista, turističkih proizvoda i destinacija. Cilj rada je da se prikaže odnos kulture, kulturnog nasleđa i razvoja turizma uz podršku savremenih marketinških komunikacija. Kultura kao društveno nasleđe određene grupe ljudi, zajednice ili društva poslednjih decenija snažno utiče na razvoj turizma u mnogim destinacijama, a novi informatički i tržišni trendovi diktiraju nove načine komunikacije između tržišta i ciljne grupe. Digitalni marketing pruža interaktivnost i nudi personalizovane usluge turistima. U radu je predstavljen primer projekta u razvoju, primer digitalne komunikacije sa informatički “povezanim” turistima, odnosno značaj korišćenje digitalnih medija kako bi se postigla konkurentska prednost i bolje pozicionirala kulturna ponuda Novog Sada na globalnom turističkom tržištu.
Ključne reči: kulturno nasleđe, turizam, digitalni marketing, društveni mediji
Priložene datoteke:
 • 207-213 ( veličina: 1,24 MB, broj pregleda: 1790 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {J. Gajić, I. Brdar, J. McIntyre and R. Živković}, 
 title  = {Značaj upotrebe digitalne komunikacije u promociji kulturnog nasleđa – primer grada Novog Sada},
 journal = {Kultura, nasleđe i razvoj turizma},
 year  = 2018,
 pages  = {207-213},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2018-207-213}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Jelena Gajić
A1 Ivana Brdar
A1 Jelena McIntyre
A1 Radmila Živković
T1 Značaj upotrebe digitalne komunikacije u promociji kulturnog nasleđa – primer grada Novog Sada
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sitcon-2018-207-213
Unapred formatirani prikaz citata
J. Gajić, I. Brdar, J. McIntyre and R. Živković, Značaj upotrebe digitalne komunikacije u promociji kulturnog nasleđa – primer grada Novog Sada, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sitcon-2018-207-213