Primena metoda višekriterijumske analize u predviđanju turističke tražnje

Mentor Angelina Njeguš

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Razumevanje procesa donošenja odluka turista je oduvek bio ključni predmet istraživanja u oblasti turizma (Atadil i dr, 2018). U današnje vreme sa pojavom savremenih informacionih tehnologija, a posebno upliva veštačke inteligencije u informacione sisteme za podršku odlučivanju, sve više se javlja potreba za izučavanjem načina donošenja odluka u turističkoj delatnosti (Njeguš, 2018). Inteligentni sistemi u turizmu imaju za cilj da kreiraju personalizovanu ponudu/tražnju za svakog korisnika. Ovaj rad ima isti cilj sa stanovišta vrednovanja ponude/tražnje i donošenja odluka na tom polju. U ovom radu se razmatra donošenje odluka kako samih turista tako i pružaoca usluga koji i sami odlučuju o raznim aspektima poslovanja, kao što su ponuda, cena, unapređenje ponude, proširenje ponude, smanjenje ponude, prikazivanje ponude i dr. Odluke donose i posrednici između turista i prižaoca usluge u njihovim oblastima delovanja, kao što su povezivanje raznih pružaoca usluga ili povezivanje turista u grupe.
Donošenje odluka podrazumeva postojanje alternativnih izbora. Za dati skup alternativa, prirodno se nameće pianje koja je alternativa najbolja. Višekriterijumsko ocenjivanje je način razmišljanja i funkcionisanja kod skoro svake racionalne ljudske delatnosti, a naučni oblik je dobilo u okviru naučne discipline poznate kao operaciona istraživanja. Glavni zadatak analitičara u procesu višekriterijumske optimizacije jeste da razume preferencije donosioca odluke i da na adekvatan način razvije model kojim se ta preferencija predstavlja. U svakom modelu višekriterijumskog odlučivanja, preferencija donosioca odluke se izražava pomoću agregacije vrednosti funkcija pridruženih pojedinačnim kriterijumima. Odabir pogodne metode za optimizaciju, sam po sebi predstavlja višekriterijumski model koji zavisi od tipa problema koji se razmatra, znanja i iskustva donosioca odluke u oblasti višekriterijumske analize, kao i tehnoloških pitanja koja se uzimaju u obzir. Potraga za raznim optimalnim rešenjima i odlukama implicirala je razvoj mnogih metoda i tehnika višekriterjumskog odlučivanja koje su predložene i razrađene u okviru naučnih disciplina kao što su operaciona istraživanja, menadžment, računarske nauke, statistika i drugim. U kombinaciji sa razvojem informacionih tehnologija, mnoge od ovih metoda imaju dobro razvijenu softversku podršku. Metode višekriterijumske analize za donošenje odluka se danas uveliko koriste u širokom spektru oblasti, kao što su javni servisi, menađment, zravstvo, logistika, marketing, finansije i slično.
Informacione i internet tehnologije su danas sastavni deo bilo kog turističkog poslovanja, te se stoga pojavljaju i novi načini rada i poslovanja. Određeni vidovi turizma se pojavljuju u novom obliku kakav pre pojave interneta nisu ni postojale. Pojavom novih digitalnih platformi mnoge usluge su postale transparentnije i dostupnije. Danas skoro svi korisnici usluga iz turizma proveravaju verodostojnost podataka koje su im agencije dostavile učešćem na Internet forumima i portalima specijaliziranim za to, a sve je češći trend i direktnih rezervacija putem interneta.
6
Nesumljivo je da potrošacki forumi i portali pozitivno utiču na turističke usluge kako prodavcima, tako i kupcima tih usluga. Omasovljavanjem ovog trenda, zbog preglednosti ponude, neophodno je bilo uvođenje sistema ocenjivanja, pa tako danas svi portali ovog tipa imaju neki sistem ocenjivanja. Svi postojeći sistemi ocenjivanja imaju propuste i čest je slucaj zloupotrebe ovih sistema. U ovom radu će biti predstavljena nova metodologija ocenjivanja koja otklanja postojeće propuste i tako nudi preciznije informacije kako korisnicima, pa tako i ponuđačima kroz tačniji pristup stanja u ponudi. Na ovaj način ova metodologija može biti deo sistema odlučivanja menadžmenta, jer podaci dobijeni od strane korisnika nedvosmisleno prikazuju koju uslugu je potrebno unaprediti ili gde su potrebna dodatna ulaganja za najveće unapređenje ponude za uložena sredstva.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Žižović-2018-phd,
  author = {Miodrag Žižović}, 
  title  = {Primena metoda višekriterijumske analize u predviđanju turističke tražnje},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Miodrag Žižović
T1 Primena metoda višekriterijumske analize u predviđanju turističke tražnje
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Žižović. (2018). Primena metoda višekriterijumske analize u predviđanju turističke tražnje (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd