Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera

Mentor prof. dr Aleksandar Jevremović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Pristup konstantantnog poboljšanja kvaliteta proizvoda, usluga i softvera omogućava svakoj organizaciji da fleksibilno reaguje na brze promene koje su karakteristične za moderne tržišne ekonomije. Održavanje konkurentske sposobnosti na tržištu postiže se kontinualnim poboljšanjem kvaliteta proizvoda, usluga i softvera. Poboljšanje kvaliteta se može postići samo upravljanjem svih ulaznih elemenata procesa koji utiču na kvalitet. Pod pojmom proizvod, kao „rezultat nekog procesa“, u radu će biti podrazumevani: 1) proizvod; 2) usluga i 2) softver.
U ovom radu će biti prikazana metodologija utvrđivanja i vrendovanja potreba/zahteva korisnika kao i definisanja ulaznih elemenata procesa - faktora koji utiču na ispunjenje tih potreba. U procesima realizacije proizvoda postoji veliki broj faktora koji utiču na kvalitet i ispunjene potreba korisnika, što upravljanje kvaliteta proizvoda usložnjava.
Za unapređenje kvaliteta proizvoda uvek postoji veći broj alternativnih rešenja. Svako rešenje za unapređenje karakterišu određeni troškovi implementacije i različit uticaj na kvalitet proizvoda. Prilikom vrednovanja alternativnih rešenja za unapređenje kvaliteta nije problem odrediti troškove implementacije svakog rešenja. Najveći problem je odrediti uticaj unapređenja određenog faktora na kvalitet proizvoda, a indirektno na zadovoljstvo korisnika. Postavlja se pitanje kako izabrati optimalnu (najbolju) kombinaciju faktora koji utiču na kvalitet proizvoda u uslovima ograničenih finansijskih sredstava. Kakav će biti efekat unapređenja pojedinih faktora koji utiču na kvalitet proizvoda? Za analizu efekata unapređenja faktora koji utiču na kvalitet proizvoda na usaglašenost krajnjeg proizvoda sa zahtevima korisnika u radu će biti korišćena simulaciju usaglašenosti krajnjeg proizvoda primenom Markovljevih procesa uz pomoć programskog jezika Matlab.
Ovaj rad ima značajan doprinos poboljšanju metodologije modeliranja i upravljanja faktora koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda. Značajan doprinos ovog rada je i društveni doprinos i mogućnost rešavanja konkretnih problema u poslovnim sistemima koji se odnose na procese unapređenja kvaliteta procesa koji utiču na 3 ispunjenje zahteva. Rezultati istraživanja mogu da posluže kao osnova za donošenje odluka u vezi sa pravcem koji bi trebalo preduzeti u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.
Ključne reči kvalitet, kvalitet proizvoda, ulazni elementi procesa, faktori koji utiču na kvalitet proizvoda, unapređenje kvaliteta, Markovljevi procesi, simulacija efekata unapređenja kvaliteta.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Janićijević-2018-phd,
  author = {Ivan Janićijević}, 
  title  = {Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Ivan Janićijević
T1 Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
I. Janićijević. (2018). Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd