Definisanje karakteristika snow & rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-242-247

Oblast: Engineering and Telecommunications

Stranice: 242-247

Apstrakt:
Sa sve većom primenom digitalne slike u raznim oblastima nauke javljaju se i novi izazovi za obradu. Nove osobine slike potrebno je valjano obraditi i opisati posmatrajući ih iz više uglova bazirajući se na teorijska razmatranja. Ovaj rad definiše karakteristike Snow & Rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja i pruža jedan od modela za detektovanje vrste i kon- centracije šuma u digitalnoj slici. Rezultati su prikazani grafički i numerički nakon obrade više od 50 digitalnih slika, a tretirani su adekvatnim parame- trima za ocenu kvaliteta.
Ključne reči: Digitalna Obrada Slike, Šumovi, Snow & Rain, Parcijalno filtriranje, Median filter
Priložene datoteke:
 • 242-247 ( veličina: 1,45 MB, broj pregleda: 592 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {R. Ivković, I. Milošević, B. Jakšić, P. Spalević and M. Milošević}, 
 title  = {Definisanje karakteristika snow & rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {242-247},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-242-247}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ratko Ivković
A1 Ivana Milošević
A1 Branimir Jakšić
A1 Petar Spalević
A1 Mirko Milošević
T1 Definisanje karakteristika snow & rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-242-247
Unapred formatirani prikaz citata
R. Ivković, I. Milošević, B. Jakšić, P. Spalević and M. Milošević, Definisanje karakteristika snow & rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-242-247