Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-286-290

Oblast: Information Technology in Education and Sport

Stranice: 286-290

Apstrakt:
Sila, brzina i snaga predstavljaju najznačajnije mehaničke osobine mišića koje u velikoj meri određuju motoričke sposobnosti čoveka. Procena ovih osobina je od velikog značaja za sport, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jer se bez povratne informacije ne može uticati na njihove promene. Savremene metode biomehaničke dijagnostike nam mogu omogućiti preciznu i jednostavnu procenu osnovnih mehaničkih osobina mišića. Glavni cilj ove studije jeste analiza metoda biomehaničke dijagnostike koji se mogu koristiti u proceni mehaničkih osobina mišića. Dinamometrijska, tenziometrijska i kinematička metoda su najčešće korišćene metode biomehaničke dijagnostike koji se u sportu, ali i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji koriste za procenu mehaničkih osobina mišića. Primena ovih metoda ne bi bila moguća bez odgovarajuće tehnologije. U tu svrhu, najčešće se koriste izokinetički dinamometri, ten- ziometrijske platforme i kamere za trodimenzionalnu kinematičku analizu pokreta. Navedene metode, odnosno prateće tehnologije, omogućuju određi- vanje kinetičkih (dinamičkih) i kinematičkih parametara kod jednozglobnih i višezglobnih pokreta. Rezultat toga ogleda se u poznavanju mehaničkih osobina mišića, čime se otvara mogućnost praćenja efekata treninga, terapije, utvrđivanje mišićnog disbalansa, praćenje razvoja motoričkih sposobnosti kod dece i utvrđivanje eventualnih motoričkih nedostataka. Zahvaljujući na- pretku biomehaničke dijagnostike stiče se preciznija slika o dizajnu i funkciji čovekovog lokomotornog aparata.
Ključne reči: Maksimalna sila, brzina, snaga, tenziometrija, kinematika
Priložene datoteke:
 • 286-290 ( veličina: 1 MB, broj pregleda: 1407 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Ćuk and M. Živković}, 
 title  = {Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {286-290},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-286-290}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivan Ćuk
A1 Milena Živković
T1 Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-286-290
Unapred formatirani prikaz citata
I. Ćuk and M. Živković, Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-286-290