Revizija aplikativnih kontrola

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

Oblast: Abstract Preview

Stranice: 343

Apstrakt:
Svi poslovni procesi obavljaju se danas sa savremenim apliktivnim softverom. Svaka aplikacija mora da ima adekvanto dizajnirane interne kontrole čija je uloga da smanji rizike poslovnog procesa na prihvatljiv nivo. Interne apli- kativne kontrole se odnose na kontrole ulaza, kontrole za obradu i kontrole izlaza. Uveravanje o njihovoj adekvatnosti i efikasnosti funkcionisanja treba da daje interna revizija. Interni revizori, da bi izvršili reviziju aplikativnih kontrola, moraju posedovati dovoljno znanja i veština o ključnim informacio- no-tehnološkim rizicima i revizorskim tehnikama zasnovanim na tehnologiji i primeni softvera za reviziju. Metodologija obavljanja revizije aplikativnih kontrola je bazirana na značajnim rizicima i ključnim kontrolama. Proizvod revizije je izveštaj revizije koji se upućuje višem rukovodstvu. Rezultati izve- štaja su od suštinskog značaja u procesu upravljanja rizicima i donošenju budućih poslovnih odluka o adekvatnom stepenu oslanjanja na revidirane aplikativne kontrole.
Ključne reči: aplikativne kontrole, revizija, IT kontrole, IT rizici, CAATT
Priložene datoteke:
 • 343 ( veličina: 167,11 KB, broj pregleda: 269 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Stanišić, N. Spahić and M. Tomin}, 
 title  = {Revizija aplikativnih kontrola},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {343},
 doi   = {}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mile Stanišić
A1 Nataša Spahić
A1 Milena Tomin
T1 Revizija aplikativnih kontrola
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stanišić, N. Spahić and M. Tomin, Revizija aplikativnih kontrola, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi: