Unapređenje kvaliteta usluga kod širokopojasnog pristupa internetu preko elektrodistributivnih vodova u Republici Srbiji

Mentor Petar Spalević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Korišćenje elektroenergetskih vodova za prenos telekomunikacionih signala datira još od kraja 19. veka. S obzirom na nesrazmernu investiciju u dostupne konvencionalne telekomunikacione tehnologije, ideja prenosa telekomunikacioh signala, prvesntveno u svhu upravljanja automatskom regulacijom u trafostanicama, je pokrenula istraživanje i razvoj tzv. Power Line Communication (PLC). Tokom godina, standardizovan je frekvencijski opseg koji je dodeljen za PLC komunikaciju u CENELEC opsegu (3 kHz do 148,5 kHz), a ova uskopojasna dvosmerna PLC komunikacija je našla svoju masovniju primenu u domenu daljinsko očitavanja brojila električne energije i upravljanje potrošnjom. Dakle, PLC tehnologija je koristi za realizaciju komunikacionih servisa u pristupnoj ravni, odnosno direktno do krajnjeg korisnika - potrošača električne energije.

U međuvremenu, razvijen je komercijalizovan čitav spektar savremenih telekomunikacionih tehnologija i servisa koje telekomunikacioni operateri pružaju svojim korisnicima. Isti ti korisnici su korisnici i usluge isporuke električne energije, koja je u nadležnosti elektrodistributivnih kompanija. Elektrodistributivne kompanije i proizvođači PLC opreme su u poslednjih 15 godina prepoznali svoj interes investirajući u razvoj širokopojasne PLC komunikacije, koja podrazumeva korišćenje frekvencijskog opsega od 1,6 MHz do 30 MHz, što omogućuje i realizaciju većih brzina prenosa podataka (teoretski do 200 Mbit/s), kako bi se podržali širokopojasni servisi kao što je VoIP, VoD, kao i brzi Internet. Proširenjem svoga poslovanja i u ovom smeru, elektrodistributivne kompanije diversifikuju svoje usluge i bivaju konkurentniji na liberalizovanom tržištu električne energije.

U ovom radu je dat pregled izazova i ograničenja koja su postavljena pred konačnu komercijalizaciju širokopojasne PLC komunikacije (BPL), kao i predlog tehničkih rešenja kojima se ti izazovi i ograničenja mogu u optimalnoj meri prevazići, kao i predlog konkretnog projektnog istraživanja a i evaluacije pokazatelja koji bi bili osnova za verifikaciju primenjivosti BPL tehnologije za realizaciju pristupne telekomunikacione ravni i pružanje širokopojasnih servisa krajnjim korisnicima.
Rad je koncipiran u 10 poglavlja. Nakon uvodnog, prvog poglavlja u kome je opisan predmet istraživanja, motivacija za izbor ove aktuelne teme, ciljevi istraživanja, zadaci, te doprinos koji se od rezultata istraživanja očekuje, u sledećem poglavlju je prikazan detaljan pregled vrsta elektroenergetskih vodova koji se mogu naći u eksploataciji i njihovih karakteristika u pogledu pružanja telekomunikacionih usluga. Naime, postoje različite vrste elektroenergetskih provodnika kojima se realizuju, kako podzemne, tako i nadzemne mreže. Kako niskonaponski vodovi nisu primarno projektovani za prenos telekomunikacionog saobraćaja, te i same njihove konstrukcijske i tehničke karakteristike nisu optimalne za prenos ove vrste signala, svaka vrsta provodnika, kao i njegova primena u smislu načina realizacije voda, dužine, grananja i sl., predstavlja na neki način jedinstven model BPL kanala, sa svojim specifičnim karakteristikama.

Treće poglavlje predstavlja pregled elemenata PLC sistema i teorijsku analizu karakteristika i uticaja svakog od njegovih elemenata na performanse PLC komunikacije. S obzirom da topologija elektroenergetske mreže značajno utiče na topologiju PLC mreže kojoj se po njoj realizuje, u četvrtom poglavlju je predstavljen prikaz različitih topologija elektrodistributivnih mreža niskog napona, kroz opis organizacije PLC pristupnih mreža u smislu metodologije izbora optimalnog mesta za instalaciju PLC bazne stanice na mreži, segmentiranja PLC mreže za pristup, kao i slučajevi u kojima je neophodno korišćenje regeneratora PLC signala i gejtveja u PLC mreži.
Na elektroenergetskoj mreži se javlja značajan broj različitih šumova koji utiču na PLC, odnosno BPL komunikaciju. Peto poglavlje kategoriše i specificira vrste smetnji koje se javljaju u niskonaponskim, ali i srednjenaponskim mrežama. Takođe, u okviru ovog poglavlja predstavljene su i modulacione tehnike koje su našle primenu u PLC sistemima, svaka sa svojim prednostima i nedostacima, sa predlogom i opisom OFDM modulacije kao optimalne modulacije za PLC komunikaciju.

Pored modulacionih tehnika, neophodno je sagledati tehnike komutacije telekomunikacionog saobraćaja u okviru PLC sistema, kao i identifikovati efikasan MAC protokol za primenu u pristupnoj PLC mreži. Navedeno je predstavljeno u šestom poglavlju. Naime, svaki od konvencionalnih MAC protokola ima svoje prednosti i nedostatke za pouzdanu primenu u PLC sistemima, te je za realizaciju predložen svojevrsni koncept hibridnog MAC protokola koji bi bio prikladan za primenu u PLC mreži uvažavajući moguće scenarije zahteva za dodelom kapaciteta i pristupa PLC mreži od strane komunikacionih čvorova, odnosno krajnjih korisnika.
Svaka od širokopojasnih telekomunikacionih usluga koje su i ciljne usluge za pružanje korisnicima po pristupnoj širokopojasnoj PLC mreži, imaju i svoje zahteve u pogledu kvaliteta usluge koji potrebno obezbediti, kako bi predložena tehnologija pružanja usluge mogla biti konkurentna u odnosu na konveniconalne telekomunikacione tehnologije. U sedmom poglavlju su opisane vrste multimedijalnog sadržaja koje se predviđaju za prenos po pristupnoj širokopojasnoj PLC mreži, kao i zahtevi za kvalitetom (QoS) za svaki od multimedijalnih sadržaja.

Širokopojasni PLC (Broadband Power Line – BPL) ima svoja ograničenja, kako tehnička, koja su navedena u prethodnim poglavljima, tako i regulatorna. Naime, BPL komunikacija interferira sa drugim sistemima koji koriste isti frekvencijski spektar, što je naročito izraženo kod nadzemnih vodova koji se ponašaju kao antene i zrače signal u okolni prostor. U osmom poglavlju je predstavljen regulatorni aspekt implementacije BPL tehnologije i sistema, na globalnom planu, ali i kroz regulatorni okvir u Republici Srbiji.

U devetom poglavlju, je predloženo konkretno projekatno istraživanje za identifikaciju pokazatelja koji bi bili osnova za verifikaciju primenjivosti BPL tehnologije za realizaciju pristupne telekomunikacione ravni i pružanje širokopojasnih servisa krajnjim korisnicima u Republici Srbiji.

U poslednjem, desetom poglavalju je sistematizovan zaključak.
Ključne reči niskonaponska elektrodistributivna mreža, nadzemna mreža, podzemna mreža, trafostanica, topologija mreže, širokojasna PLC komunikacija, PLC modemi, telekomunnikaciona mreža za pristup, širokopojasni telekomunikacioni servisi, Internet, VoD, VoIP, QoS,

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Vujičić-2018-phd,
  author = {Igor Vujičić}, 
  title  = {Unapređenje kvaliteta usluga kod širokopojasnog pristupa internetu preko elektrodistributivnih vodova u Republici Srbiji},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Igor Vujičić
T1 Unapređenje kvaliteta usluga kod širokopojasnog pristupa internetu preko elektrodistributivnih vodova u Republici Srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
I. Vujičić. (2018). Unapređenje kvaliteta usluga kod širokopojasnog pristupa internetu preko elektrodistributivnih vodova u Republici Srbiji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd