Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija – primer Republike Srbije

Mentor Lidija Barjaktarović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Predmet doktorske disertacije je analiza segmenta institucionalnih reformi koja se odnosi na oblast javnih finansija u zemljama u razvoju sa istraživanjem značaja međunarodne razvojne pomoći i uloge međunarodnih organizacija u tom procesu. U doktorskoj disertaciji će biti sprovedeno istraživanje teorijskog i empirijskog karaktera uz korišćenje savremenih tehnika metodologije naučno istraživačkog rada. U teorijskom smislu, autor objašnjava osnovne pojmove, termine i definicije u vezi sa kompleksnošću institucionalnih reformi u oblasti javnih finansija u zemljama u razvoju, kao i definiše pojam i značaj zvanične razvojne pomoći u tim reformama. U empirijskom smislu disertacija, svojom analizom istražuje i razmatra kompleksnu problematiku pomenute reforme i uloge međunarodnih organizacija u tom procesu. Analizom je obuhvaćeno 87 zemalja u razvoju i vremenski period od 2000. do 2015. godine, pri čemu je odvojeno analiziran period pre (do 2008.) i posle (od 2009.) Svetske ekonomske krize, dok je analiza uspešnosti sprovođenja reforme javnih finansija obuhvatila period od 2012. godine, pa do 2017. godine. Značaj disertacije se ogleda i u tome što u istraživanju reforme javnih finansija u fokus stavlja analizu rashodne strane. Ova tema je posebno od velikog značaja za zemlje u razvoju jer su tu najmanje transparentni sistemi javnih finansija. Imajući u vidu i usmerenost većeg broja zemalja u razvoju da implementaciju donatorske pomoći preusmeri na nacionalne sisteme i institucije, pitanje finansijske kontrole će postati jedan od ključnih prioriteta vlada.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{M. Šestović-2018-phd,
  author = {Marina M. Šestović}, 
  title  = {Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija – primer Republike Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marina M. Šestović
T1 Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija – primer Republike Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. M. Šestović. (2018). Reforma javnih finansija i uloga međunarodne razvojne pomoći i međunarodnih organizacija – primer Republike Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd