Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu

Mentor Prof. dr. Jovan Popesku

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Posmatrajući kruzing turizam uočava se kako kruzing kompanije sve više stavljaju akcenat na kvalitet kruzing iskustva, pošto kvalitet kruzing iskustva poseduje značajan uticaj na celokupno zadovoljstvo turista i njihovo buduće ponašanje. Imajući u vidu važnost kvaliteta kruzing iskustva u ovom radu će se ispitati njegova priroda, odnosno njegove determinante i njegove posledice.

Problematika istraživanja se vezuje za razumevanje prirode kvaliteta kruzing iskustva, preciznije rečeno, za iznalaženje metodoloških postupaka merenja kojima bi se ispitale njegove determinante i njegove posledice. U ovom naučnom istraživanju autor se odlučio na holistički pristup prilikom ispitivanja pretpostavke po kojoj se model Uslužnog pozorišta (performans kruzera) i kvalitet usluge (dimenzije kvaliteta) mogu upotrebiti kao komponente za uspešno dizajniranje kvalitetnog kruzing iskustva.

Istraživanje se zasnivalo na sledećim istraživačkim filozofijama: postmodernizam, postpozitivizam i interpretivizam, uz primenu odgovarajućih kvanitativnih i kvalitativnih tehnika prikupljanja podataka. Uskladu sa istraživačkim filozofijama, istraživački pristup u ovom radu je koncipiran na kombinaciji indukcije i dedukcije.

Strukturalno modeliranje je upotrebljeno u cilju testiranja konceptualnog modela i rezultati su potvrdili da zaposleni, gosti, uslužna sredina i kvalitet usluge su determinante kruzing iskustva i doživljenih emocija, međutim, samo doživljene emocije imaju pozitivan uticaj na celokupno zadovoljstvo i buduće ponašanje.

Priroda kvaliteta kruzing iskustva je tema kojoj do sada nije pružena preterana pažnja u naučnim krugovima. Na osnovu toga se može smatrati kako je ovo istraživanje doprinelo ontologiji kvaliteta kruzing iskustva i razvoju teorije kvaliteta kruzing iskustva. Pošto je istraživanje sprovedeno na kruzeru u saradnji sa gostima sa kruzera, može se smatrati kako su u velikoj meri uzeti u obzir svi aspekti za dalju praktičnu primenu. Na osnovu toga možemo, sa velikom sigurnošću, tvrditi kako su rezultati istraživanja od priličnog menadžerskog značaja pošto se dobijeni podaci, rezultati istraživanja, uvidi i preporuke mogu primeniti i u praksi.
Ključne reči Kruzing iskustvo, kvalitet usluge, zadovoljstvo, kruzing turizam
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Radić-2018-phd,
  author = {Aleksandar Radić}, 
  title  = {Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Aleksandar Radić
T1 Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
A. Radić. (2018). Istraživanje kvaliteta uslužnog procesa u kruzing turizmu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd