Konkurentska pozicija destinacija verskog turizma - Srbija i odabrani konkurentski set

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-17-25

Oblast: Verski turizam - osnove razvoja

Stranice: 17-25

Apstrakt:
U ovom radu analizirana je konkurentska pozicija Srbije kao destina- cije verskog turizma u poređenju sa odabranim zemljama konkurentskog seta. Za poređenje sa Srbijom odabrane su zemlje koje se smatraju većinski pravoslavnim i/ili u kojima preovlađuje ili značajan procenat čini pravoslavno stanovništvo (Grčka, Rusija, Bugarska, Rumunija, Kipar, Ukrajina, Gruzija, Crna Gora, Makedonija (BJR)). Osnov za analizu i poređenje konkurentske pozicije predstavljaju dva ključna pokazatelja Indeksa konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma: ukupan broj objekata na listi Svetske kulturne baštine i digitalna potražnja kulturnog turizma i turizma zabave. Pored toga, na osnovu sopstvene analize, zemlje odabranog konkurentskog seta upoređene su sa Srbijom i rangirane prema broju verskih objekata na UNESKO listi, a koji pred- stavljaju jedan od osnovnih resursa za razvoj verskog turizma, što nije posebno analizirano u Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. U radu se ukazuje i na problem merenja konkurentnosti turističke destinacije verskog turizma na osnovu postojećih faktora i pokazatelja u Indeksu konkurentnosti. Rezultati ukazuju na slabiju konkurentsku poziciju Srbije kao destinacije verskog turizma u odnosu na većinu zemalja kon- kurentskog seta izuzev Crne Gore i Makedonije.
Ključne reči: konkurentnost, verski turizam, Srbija, turistička destinacija
Priložene datoteke:
 • 17-25 ( veličina: 960,2 KB, broj pregleda: 1013 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Čerović, J. Popesku, D. Pavlović and M. Knežević}, 
 title  = {Konkurentska pozicija destinacija verskog turizma - Srbija i odabrani konkurentski set},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {17-25},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-17-25}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Slobodan Čerović
A1 Jovan Popesku
A1 Danijel Pavlović
A1 Miroslav Knežević
T1 Konkurentska pozicija destinacija verskog turizma - Srbija i odabrani konkurentski set
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-17-25
Unapred formatirani prikaz citata
S. Čerović, J. Popesku, D. Pavlović and M. Knežević, Konkurentska pozicija destinacija verskog turizma - Srbija i odabrani konkurentski set, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-17-25