Vjerski turizam i hodočašće

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-113-118

Oblast: Verski turizam - osnove razvoja

Stranice: 113-118

Apstrakt:
Radi primjerenijih teorijskih osnova proučavanja, primjene njihovih rezultata u privredi, društvenim djelatnostima i državnim planskim dokumentima a svakako i omogućavanja adekvatne „usluge” i sa strane crkve i sa strane države – posjetiocima svetog mjesta, neophodno je terminološki i pravno-ekonomski razdvojiti pojmove: turizam, vjerski turizam, kulturalni turizam i hodočašće. Kako je sličnost između ovih vrsta putovanja samo formalna mora se usmjeriti pažnja na suštinske razlike među njima, ulazeći u subjektivne i objektivne komponente nji- hove realizacije sa naznačavanjem ključnih faktora uticaja na njihovo moguće usmjeravanje. Sa aspekta crkve, hodočasnička putovanja su jedan od segmenata duhovnog života, odnosno vjerske prakse i svetootačko predanje uglavnom ima pozitivan odnos prema njima, mada ima i onih koji su dosta skeptični. Sa aspekta države i njenih institucija, sve posjete svetim mjestima na njenoj teritoriji daju značajan impuls unapređenju mnogih segmenata privrede, kao i društvenih odnosa na lokalnom i globalnom novou. Formalna sličnost u organizaciji i realizaciji ovih putovanja krije u sebi suštinsku razliku pa čak i latentan antagonizam. Turizam svojim imanentnim mehanizmima svaku potrebu za čije je zadovoljenje potreban posrednik a vezana je za putovanje i boravak, nemilosrdno pretvara u biznis. Zbog svega toga neophodan je kooperativan odnos crkve i države na planu definisanja statusa svetog mjesta, kao i uslova za dobijanje odgovarajućih licenci za rad sa hodočasnicima.
Ključne reči: turizam, vjerski turizam, kulturalni turizam, hodočašće.
Priložene datoteke:
 • 113-118 ( veličina: 725,37 KB, broj pregleda: 952 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Krstajić}, 
 title  = {Vjerski turizam i hodočašće},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {113-118},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-113-118}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Slavko Krstajić
T1 Vjerski turizam i hodočašće
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-113-118
Unapred formatirani prikaz citata
S. Krstajić, Vjerski turizam i hodočašće, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-113-118