Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije

Mentor Verka Jovanović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2017

Apstrakt
Banje u Republici Srbiji predstavljaju znaĉajan turistiĉki proizvod, koji je atraktivan za turiste na domaćem i meĊunarodnom turistiĉkom trţištu. Ovaj oblik turizma prate konstantne promene. Visoka sofisticiranost zahteva turista ,ţelja za rekreacijom i relaksacijom u banjama Srbije ukazuje na neophodnost prilagoĊavanje nosilaca turistiĉke ponude u cilju zauzimanja konkurentske pozicije. Jedan od naĉina da postanu prepoznatljive i konkurentne na turistiĉkom trţištu jeste primena odgovarajuće kombinacije sredstava komunikacije sa potencijalnom turistima. Pored rastućih zahteva, turistiĉka traţnja za banjskim uslugama je popriliĉno fiziĉki udaljena tako da je neophodno istu informisati o sadrţajima i uslugama banja u Srbiji.
Primena savremene informacione tehnologije u promociji ponude banjskog turizma omogućila je znaĉajne koristi za turiste i nosioce turistiĉke ponude. Kreatori marketing aktivnosti u banjama Srbije ostvaruju koristi u vidu jednostavnijeg, ekonomiĉnijegiI sadrţajnijeg kontakta sa potencijalnim turistima. Sa aspekta turista, koristi od informacione tehnologije ogledaju se u jednostavnijem informisanju o ponudi banja kao i u mogućnosti deljenja slika i drugih sadrţaja o banji, u kojoj su boravili.
Predmet istraţivanja u ovom radu predstavljaju tradicionalna i digitalna sredstva komunikacije i njihova upotreba u promociji banja Srbije kao i zastupljenost istih kao izvor informacija prilikom donošenja odluke o poseti odreĊenoj banji. Istraţivanje web prezentacija izabranih banjskih destinacija pokazalo je da sve banje imaju web sajt, ali da ne koriste sve prednosti ovog naĉina oglašavanja. Analiza upotrebe društvenih mreţa poput Facebooka, Twittera, Instagrama, Pinteresta, Google+, ukazala je postojanje nepravilnosti u korišćenju istih. Kreatori komunikacije sa potencijalnim turistima putem društvenih mreţa, ne uvaţavaju znaĉaj redovnog aţuriranja informacija i sadrţaja. Istraţivanje uticaja tradicionalnih i digitalnih komunikacija na odluku o poseti banjskoj destinaciji je sprovedeno kako bi se postavljena hipoteza o neophodnosti optimalne kombinacije tradicionalnih i digitalnih komunikacija prilikom targetiranja potencijalnih posetilaca banja Srbije, dokazala ili odbacila. Rezultati istraţivanja su pokazali da se turisti preteţno odluĉuju za posetu banja Srbije posredstvom informacija, koje dobijaju putem televizije i na osnovu preporuke prijatelja. Sa aspekta digitalnih sredstava komunikacije, turisti kao izvor informacija koriste Facebook i web prezentacije. Za uspešan razvoj turizma u banjama Srbije, neophodno je da nosioci marketing aktivnosti koriste adekvatnu kombinaciju tradicionalnih i digitalnih sredstava komunikacije.
Ključne reči Banje Srbije, promocija, tradicionalna sredstva komunikacije, digitalna sredstva komunikacije

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Jovanović Tončev-2017-phd,
  author = {Melita Jovanović Tončev}, 
  title  = {Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Melita Jovanović Tončev
T1 Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Jovanović Tončev. (2017). Tradicionalne i digitalne komunikacije u promociji banjskih destinacija Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd