Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na open source softveru u obrazovanju

Mentor: Milan Milosavljević

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2017

Apstrakt:
Početkom dvadeset prvog veka informaciona tehnologija je postala nezaobilazan elemenat obrazovanja. Jedan od glavnih problema je u tom periodu bila nabavka opreme i implementacija informacionih tehnologija u savremeno obrazovanje. Velike mogućnosti koje ove tehnologije pružaju nedovoljno su iskorišćene u mnogim zemljama u razvoju, a jedan od glavnih razloga je bila nedovoljna opremljenost tehničkom opremom škola, ali i slaba obučenost nastavnika za njihovu primenu. Velika većina softvera koje škole koriste spadaju pod vlasnički softver (komercijalni softver), koji te proizvode naplaćuju po visokim cenama. Cilj ovog istraživanja je da predstavi nova težišta za istraživanja u oblasti informacionih sistema i obrazovanja, posebno da se skrene pažnja na mogućnosti i uticaj Open Source softvera. Ova tema je veoma aktuelna u stručnim krugovima, od kad je grad Minhen odlučio da pređe na Open Source softvere kako bi uštedeo znatnu količinu novaca. Vođeni ovim primerom neke od zemalja Evropske Unije razmatraju prelazak njihovih računarskih sistema na softvere otvorenog koda, ali isto tako ima i onih koje su već napravile prve korake u ovom pravcu. Sagledavanje ove teme je potrebno uraditi iz više uglova kao što su: ekonomski, računarski, pedagoški, sociološki, kulturološki, pravni aspekti i sl. U radu su urađena poređenja između Microsoft Windows i GNU/Linux operativnih sistema oko kojih u svetu informatike postoje dugotrajne diskusije o njihovoj primenjivosti i superiornosti. Isto tako se proučavaju tehnološke konkurentnosti između Open Source kôda i vlasničkog softvera uzimajući u obzir i njihove filozofije nastanka i razvoja. U dokazivanju primenjivosti ovih sistema na istom hardveru kao kod konkurenata uradili smo testove koji ukazuju na mogućnosti oba sistema na istim hardverskim arhitekturama.
Ključne reči: Open Source softver, operativni sistemi, Linux, Microsoft Windows, obrazovanje i informacioni sistem

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Dejan Viduka}, 
  title  = {Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na open source softveru u obrazovanju},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dejan Viduka
T1 Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na open source softveru u obrazovanju
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Viduka. (2017). Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na open source softveru u obrazovanju (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd