Utvrđivanje KPI i kritičnih faktora uspeha interne revizije u organizaciji

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-235-240

Stranice: 235-240

Apstrakt:
Cilj ovog rada je da istraži kriterijume kojima se mogu meriti rezultati i ucinci interne revizije. Interna
revizija koja je nezavisno postavljena u organizaciji, tretira se kao efikasnija, pa samim tim u
vecoj meri pruža ocekivanu korist organizaciji i posledicno doprinosi ugledu organizacionih celina.
Krajem prošlog veka, u kompanijama se pojavluju sistemi za merene performansi koji obuhvataju
finansijsku i nefinansijsku perspektivu, kao i dugorocne i kratkorocne predloge za unapreenje.
Sistem koji se najcešce koristi za merenje performansi savremenih kompanija je balansirani sistem
za merenje performansi i korišcenje indikatora. U radu se kriticki analiziraju najcešci kljucni pokazatelji
ucinka (KPI) za merenje revizorskih performansi, koji se koriste u korporativnoj praksi.
Aktuelno dinamicno okruženje namece internoj reviziji nove zadatke, i savetodavnu ulogu koja je
orijentisana na povecanje dodatne vrednosti kompanija, finansijskih institucija i organizacija, kao i
na poboljšanje operativnog poslovanja istih. Upravo je merenje performansi i kvaliteta interne revizije
od velikog znacaja za efikasno planiranje, unapreenje i kontrolu, kao i za donošenje buducih
revizorskih angažmana u savremenim uslovima poslovanja.
Ključne reči: kljucni pokazatelj ucinka - KPI, kljucni faktor uspeha - KFU, interna revizija, efikasnost revizije
Priložene datoteke:
 • 235-240 ( veličina: 1,68 MB, broj pregleda: 2512 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Jeremić and J. Bogdanović}, 
 title  = {Utvrđivanje KPI i kritičnih faktora uspeha interne revizije u organizaciji},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {235-240},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-235-240}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nebojša Jeremić
A1 Jovan Bogdanović
T1 Utvrđivanje KPI i kritičnih faktora uspeha interne revizije u organizaciji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-235-240
Unapred formatirani prikaz citata
N. Jeremić and J. Bogdanović, Utvrđivanje KPI i kritičnih faktora uspeha interne revizije u organizaciji, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-235-240