Evaluacija Korniš-Fišerovog VaR modela na tržištu kapitala u Hrvatskoj u periodu od 2005. do 2015. godine

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-135-140

Stranice: 135-140

Apstrakt:
U poslednje dve decenije VaR je postao standard za procenu tržišnog rizika u finansijskoj industriji.
Iako su razvijeni razni pristupi za procenu rizicne vrednosti, finansijske institucije se i
dalje oslanjaju na standardne VaR pristupe, kao što su istorijska simulacija, varijansa-kovarijansa
model i Montekarlo simulacija. Poslednja kriza je pokazala da ovi modeli nisu mogli predvideti sa
velikom pouzdanošcu crne labudove na finansijkom tržištu. Stoga, cilj ovog rada je da uvedemo
Korniš-Fišerovu (CFVaR) aproksimaciju za utvrdjivanje VaR-a i empirijski izvršimo backtesting
i komparaciju CFVaR procena sa nekim od standardnih VaR pristupa. Istraživanje je sprovedeno
na primeru hrvatskog tržišta kapitala u periodu od 2005. do 2015. godine. Backtest-ovi Kupika i
Kristofersena ukazuju da standardni VaR modeli u znacajnoj meri potcenjuju izloženost tržišnom
riziku, dok za isti posmatrani period CFVaR daje zadovoljavajuce procene tržišnog rizika. Rezultati
istraživanja treba da posluže svim ucesnicima na finansijskom tržištu kao korisne smernice za
unapreenje sistema upravljanja rizicima u savremenim uslovima poslovanja.
Ključne reči: tržišni rizik, istorijska simulacija, linearni VaR, Crobex, Korniš-Fišer VaR
Priložene datoteke:
 • 135-140 ( veličina: 1,29 MB, broj pregleda: 1314 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Terzić, M. Milojević and D. Miletić}, 
 title  = {Evaluacija Korniš-Fišerovog VaR modela na tržištu kapitala u Hrvatskoj u periodu od 2005. do 2015. godine},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {135-140},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-135-140}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivica Terzić
A1 Marko Milojević
A1 Dragan Miletić
T1 Evaluacija Korniš-Fišerovog VaR modela na tržištu kapitala u Hrvatskoj u periodu od 2005. do 2015. godine
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-135-140
Unapred formatirani prikaz citata
I. Terzić, M. Milojević and D. Miletić, Evaluacija Korniš-Fišerovog VaR modela na tržištu kapitala u Hrvatskoj u periodu od 2005. do 2015. godine, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-135-140