Značaj timskog rada u sistemu upravljanja kvalitetom

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 498-503

Apstrakt:
Početna tačka uspostavljanja brige o željama i potrebama korisnika je uvođenje sistema upravljanja kvalitetom. Oganizacije na prvom koraku realizacije projekta uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom se susreću sa problemom timskog rada. Za uspešnu realizaciju projekta potrebno je definisati načine rada timova i odgovornosti za članove tima. Rezultati dobro organizovanog timskog rada predstavljaju osnovu za realizaciju poboljšanja QMS-a u svim njegovim aspektima. U ovom radu biće prikazani osnovni elementi timskog rada u uspostavljanju i implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: timski rad, sistem menadžmenta kvalitetom, organizacije
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {S. Lukić and D. Pašalić}, 
  title   = {Značaj timskog rada u sistemu upravljanja kvalitetom},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {498-503}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Slobodan Lukić
A1 Darko Pašalić
T1 Značaj timskog rada u sistemu upravljanja kvalitetom
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
S. Lukić and D. Pašalić, Značaj timskog rada u sistemu upravljanja kvalitetom, Univerzitet Sinergija, 2012