Neki aspekti zakonodavstva o upravljanju otpadom sa posebnim akcentom na baterije i akumulatore i otpadne baterije i akumulatore u Republici Makedoniji

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 403-409

Apstrakt:
Razvoj ekološkog prava, nesumnjivo doživljava ekspanziju u poslednjih nekoliko godina. Republika Makedonija kao zemlja kandidat, čini značajne napore u procesu usaglašavanja svog zakonodavstva u oblasti životne sredine za zakonodavstvom EU. Zajednička politika upravljanja otpadom je formirana za prvi nacionalni ekološki plan, koji je revidiran u skladu sa zahtevima EU. Zakon o upravljanju otpadom zauzima posebno mesto u predmetnoj materiji, pri čemu se reguliše upravljanje otpadom, načela i ciljevi upravljanja otpadom, kao i planovi i programi za upravljanje otpadom. Sa izmenama i dopunama relevantnih zakona i podzakonskih akata sa acquies, i u skladu sa nacionalnom strategijom o upravljanju otpadom, Republika Makedonija je napravila značajan korak za uspostavljanje osnovne smernice u oblasti upravljanja otpadom. Međutim, glavni akcenat ovog, rada će biti dati zakon koji se odnosi na baterije i akumulatore i istrošene baterija i akumulatore, izražavajući nadu da će posledica sprovođenja relevantnih zakona minimizirati njihov negativan uticaj na životnu sredinu.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: životne sredine, zakonodavstvo, Direktiva 2006/66/EC o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Andonov and K. Misheva}, 
  title   = {Neki aspekti zakonodavstva o upravljanju otpadom sa posebnim akcentom na baterije i akumulatore i otpadne baterije i akumulatore u Republici Makedoniji},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {403-409}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marko Andonov
A1 Kristina Misheva
T1 Neki aspekti zakonodavstva o upravljanju otpadom sa posebnim akcentom na baterije i akumulatore i otpadne baterije i akumulatore u Republici Makedoniji
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Andonov and K. Misheva, Neki aspekti zakonodavstva o upravljanju otpadom sa posebnim akcentom na baterije i akumulatore i otpadne baterije i akumulatore u Republici Makedoniji, Univerzitet Sinergija, 2012