Zaštita stanovništva i imovine u vanrednim situacijama

Autori: Branko Babić

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 117-125

Apstrakt:
Ovo pitanje je i dalje vrlo aktuelno, iako su se i ranije činili napori ne bi li se preduzele potrebne mere na polju vanrednih situacija. Međutim, sistem čitave organizacije još nije do kraja sagledan, kao ni potreba niti izgled odgovarajućih normativnih akata koji bi, kao pravni osnov, poslužili za realizaciju nužnih mera i postupaka. Dosadašnja organizacija civilne zaštite bila je rascepkana, uska i dobrim delom administrativno postavljena. Sada se čitava razrada koncepcije civilne zaštite, u užem, i civilne odbrane, u širem smislu, nalazi koncentrisana u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Sektoru za vanredne situacije. Rad na ovim pitanjima je u toku i sada predstoji angažovanje svih nosilaca pojedinih poslova na izradi novih propisa koji bi obezbedili jedinstveni sistem i planove zaštite. Zato bi cilj ovog rada bio da ukaže na pitanja koja su u razmatranju i na taj način doprinese nalaženju najprikladnijih rešenja za naše prilike.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: elementarne nepogode, vanredne situacije, službe
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {B. Babić}, 
  title   = {Zaštita stanovništva i imovine u vanrednim situacijama},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {117-125}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Branko Babić
T1 Zaštita stanovništva i imovine u vanrednim situacijama
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
B. Babić, Zaštita stanovništva i imovine u vanrednim situacijama, Univerzitet Sinergija, 2012