Okolina i zdravlje-biomedicinski, etički i socijalni aspekti

Autori: Žarko Pavić

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 22-28

Apstrakt:
U radu se ukazuje na alarmantne biomedicinske, etičke i socijalne efekte narušene ravnoteže između čoveka i prirode sa jasnom tendencijom daljnjeg produbljavanja ekološke krize na planeti. Razlog za jednu ovakvu promenu jeste direktan uticaj nesrazmernog tehničkotehnološkog razvoja čovečanstva, interesa multinacionalnih kompanija i ekonomija najrazvijenijih država sveta na globalni ekološki sistem.Medicinska ekologija predstavlja danas jedno interdisciplinarno naučno polje u kojem svoje mesto imaju ne samo lekari i drugi biomedicinski eksperti, već i pravnici, ekonomisti, sociolozi, psiholozi, fizičari, inženjeri i informatičari. Samo kroz sinergiju ekoloških, socioekonomskih i psihosocijalnih aktivnosti moguće je naći trajno rešenje za poremećaj ravnoteže između čoveka i prirode.Međunarodne institucije, svaka iz domena svoje odgovornosti, moraju da preduzmu konkretne mere za rešavanje globalne ekološke krize i da uspostave nove načine saradnje na polju ekologije između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: Medicinska ekologija, ekoetiopatogeneza, ekomedicinski modeli, ekomedicinski monitoring, toksikokinetika, toksikodinamika, ekološki rizici, ekosistemi, antropogeni uticaji
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {}, 
  title   = {Okolina i zdravlje-biomedicinski, etički i socijalni aspekti},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {22-28}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Žarko Pavić
T1 Okolina i zdravlje-biomedicinski, etički i socijalni aspekti
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
. Pavić, Okolina i zdravlje-biomedicinski, etički i socijalni aspekti, Univerzitet Sinergija, 2012