Menadžment stranih direktnih investicija

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - VIII naučni skup

Stranice: 14-25

Apstrakt:
Strane direktne investicije su značajan faktor razvoja, a pogotovo zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji. Zemlje u tranziciji, gde spada Srbija i sve sve zemlje Zapadnog Balkana, imaju oskudicu kapitala, pa im se najviše isplati da gep popunjavaju stranim direktnim investicijama (SDI) kao najboljem obliku korišćenja stranog kapitala. Ovo pogotovo važi kada je SDI planiran u greenfield obliku, u visoke tehnologije i razmenjiva dobra i usluge. Zemljama koje su deficitarne u tekućem bilansu, SDI koriste da povećaju izvoz i ublaže probleme deficita u tekućem bilansu. SDI im pomažu i u menadžerskim veštinama i uspostavljanju sistema vrednosti koji podiže efikasnost i efektivnost poslovanja preduzeća. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj i tendencije u kretanju direktnih stranih investicija, kao i na determinante većeg privlačenja SDI.
Ključne reči: SDI, determinante, kapital, tekući bilans, deficit
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Unković and N. Kordić}, 
  title   = {Menadžment stranih direktnih investicija},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2011,
  pages   = {14-25}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milorad Unković
A1 Ninela Kordić
T1 Menadžment stranih direktnih investicija
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
M. Unković and N. Kordić, Menadžment stranih direktnih investicija, Univerzitet Sinergija, 2011