Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-675-679

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-675-679

Apstrakt:
U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja zadovoljstva poslom žena i muškaraca u državnim preduzećima u Srbiji. Polaznu hipotezu predstavlja paradoks u polnom disparitetu po kome su žene uprkos neravnopravnijem položaju na tržištu rada zadovoljnije poslom u odnosu na svoje muške kolege. Istraživanje je sprovedeno u nekoliko državnih preduzeća na uzorku od 423 žena i 316 muškaraca tokom januara 2014. godine. Upitnik je sačinjen od 13 pitanja o zadovoljstvu različitim aspektima posla uključujući i zadovoljstvo poslom u celini. Rezultati ovog istraživanja ne potvrđuju ideju o paradoksu zadovoljnih radnica budući da su žene u državnom sektoru u Srbiji po svim aspektima posla uključujući i posao u celini nezadovoljnije od svojih muških kolega. Rezultati takođe pokazuju da u zadovoljstvu određenim aspektima posla (neposrednja saradnja sa kolegama, vreme za obavljanje posla, podrška pretpostavljenih, iznošenje ideja pretpostavljenima, međuljudski odnosi, organizacija rada i informisanje u organizaciji) postoji statistički značajna razlika između posmatranih grupa
Ključne reči: zadovoljstvo poslom, paradoks u zadovoljstvu žena poslom, rodna neravnopravnost, žene na tržištu rada.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Mihajlov, G. Perić and N. Mihajlov}, 
 title  = {Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-675-679}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Snežana Mihajlov
A1 Goran Perić
A1 Nenad Mihajlov
T1 Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-675-679
Unapred formatirani prikaz citata
S. Mihajlov, G. Perić and N. Mihajlov, Rodne razlike u zadovoljstvu poslom državnih službenika u Srbiji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-675-679