Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-588-593

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-588-593

Apstrakt:
Sticanje konkurentske prednosti u savremenom poslovanju podrazumeva postojanje novih ideja koje su inspirisane pažljivim posmatranjem aktuelnih trendova na tržištu. Strateško razvijanje inovacija dovodi do stvaranja superiornih performansi proizvoda i obezbeđuje dugoročnu konkurentsku prednost. Karakteristike inovacija uslovljavaju različite stepene i brzinu prihvatanja, a vreme prihvatanja inovacija je osnova uspešnog širenja na tržištu. Prosečno vreme za koje potrošač prihvata novi proizvod ukazuje na vremenski period koji će biti potreban da bi se nov proizvod široko prihvatio. Cilj rada je da ukaže na značaj komunikacionih kanala i definisanje strategije koje omogućavaju efikasno informisanje, tzv. difuziju inovacija kroz sofisticirano „ubeđivanje“ potrošača. Rezultati istraživanja ukazuju da rani prihvatioci koriste komunikacione kanale demonstrirajući putem njih jedinstvenu korist novih proizvoda i usluga.
Ključne reči: rani prihvatioci, inovacije, komunikacioni kanali, društvene mreže.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {A. Mihajlović, J. Gajić, R. Živković, I. Brdar and M. Bokić}, 
 title  = {Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-588-593}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Aleksandar Mihajlović
A1 Jelena Gajić
A1 Radmila Živković
A1 Ivana Brdar
A1 Milena Bokić
T1 Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-588-593
Unapred formatirani prikaz citata
A. Mihajlović, J. Gajić, R. Živković, I. Brdar and M. Bokić, Novi komunikacioni kanali u procesu difuzije inovacija, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-588-593