Sektorska struktura problematičnih plasmana u Srbiji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-469-474

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-469-474

Apstrakt:
Dominantni udeo aktive bankarskog sektora u Srbiji zauzimaju dati krediti koji su uglavnom indeksirani u stranoj valuti. Najveći udeo u plasiranim kreditima ima sektor privrede sa oko 44% i sektor stanovništva sa oko 34% svih plasmana, dok ostatak od oko 22% dele sektor finansija i osiguranja, javni sektor, javna preduzeća i ostali sektori. Uočljiv je trend povećanja problematičnih kredita NPL – non performance loans u Srbiji u poslednjih pet analiziranih godina i to sa 16,9% u 2010-oj godini na 23,0% polovinom 2014-te godine, pri čemu visina NPL-a u privredi iznosi 27,4%, a u stanovništvu 10,24%. U strukturi problematičnih kredita plasiranih privredi, po obimu, najveće učešće zauzimaju krediti plasirani prerađivačkoj industriji, potom trgovini, a zatim građevinarstvu i poslovanju sa nekretninama. Međutim, odnos problematičnih kredita i ukupno plasiranih kredita unutar različtih privrednih grana pokazuje da je unutar delatnosti građevinarstva, 53,9% NPL-a u odnosu na ukupne kredite, u delatnosti poslovanja sa nekretninama 38,2%, trgovini 30,2%, a u prerađivačkoj industriji 28,6%., što ove privredne delatnosti svrstava u grupu iznadprosečno rizičnih delatnosti za kreditne plasmane. U strukturi loših plasmana stanovništvu, po obimu, više od polovine otpada na stambene i gotovinske kredite, dok je unutar ovih kategorija procentualno učešće NPL-a ispod proseka sektora stanovništva. Rešavanje problema loših plasmana banaka može da ide u dva pravca. Jedan je interni i odnosi se na pooštravanje kriterijuma za odobravanje kredita klijentima iz rizičnijih sektora i grana privredne delatnosti, a drugi je eksterni i odnosi se na izmeštanje dela kontaminirane aktive iz bilansa banaka i prenošenje ili na Vladu, Centralnu banku ili na specijalizovane institucije koje imaju ovlašćenja i zadatak da likvidiraju lošu aktivu pod najboljim mogućim uslovima.
Ključne reči: loši plasmani, banke, privreda, stanovništvo.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Jović and K. Vićentijević}, 
 title  = {Sektorska struktura problematičnih plasmana u Srbiji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-469-474}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Jović
A1 Kosana Vićentijević
T1 Sektorska struktura problematičnih plasmana u Srbiji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-469-474
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Jović and K. Vićentijević, Sektorska struktura problematičnih plasmana u Srbiji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-469-474