Problematični krediti stanovništva u Srbiji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-455-458

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-455-458

Apstrakt:
U periodu ekonomske recesije, primetan je rast vrednosti problematičnih kredita fizičkih lica (sa 22 na 34 milijarde RSD) i njihovog učešća u ukupnom portfoliju stanovništva poslovnih banaka u Srbiji (sa 4,4 na 6%). U strukturi kreditnih proizvoda namenjenih stanovništvu sa kašnjenjem najviše prednjače gotovinski krediti, ali je poslednjih godina primetan trend porasta problematičnih kredita svih vrsta kredita stanovništvu. Razlozi za rast problematičnih kredita su višestruki, prvenstveno smanjena kreditna sposobnost stanovništva, pad stope zaposlenosti, pad zarada, kao i liberalnija metodologija poslovnih banaka prilikom odobrenja kreditnih zahteva. Porast problematičnih kredita i posebno problematičnih kredita stanovništva, predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti bankarskog sektora u Srbiji, te je neophodno njihovo stalno podrobno praćenje, sveobuhvatno sistemsko rešenje radi efikasnijeg suzbijanja njihovog daljeg rasta, na makroekonomskom nivou, i preduzimanje mera rešavanja postojećeg portfolija problematičnih kredita na nivou pojedinačne banke, dakle, mikroekonomski.
Ključne reči: krediti, problematični krediti, kreditni rizik, kreditna sposobnost.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Ranisavljević and M. Hadžić}, 
 title  = {Problematični krediti stanovništva u Srbiji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-455-458}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Duško Ranisavljević
A1 Miroljub Hadžić
T1 Problematični krediti stanovništva u Srbiji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-455-458
Unapred formatirani prikaz citata
D. Ranisavljević and M. Hadžić, Problematični krediti stanovništva u Srbiji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-455-458