Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-291-296

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-291-296

Apstrakt:
U ovom radu razmatran je diverziti sistem sa tri mikrodiverziti SC prijemnika i jednim makrodiverziti SC prijemnikom. Na ulazima u mikrodiverziti SC prijemnike prisutan je nezavisni k-μ feding i korelisani spori Gama feding. Za ovaj model izračunati su gustina verovatnoća signala na izlazu iz mikrodiverziti SC prijemnika i makrodiverziti SC prijemnika. Dobijeni rezultati su grafički prikazani kako bi se pokazao uticaj Rajsovog k faktora, dubine osenčenosti kanala c, broj klastera µ i koeficijenta korelacije ρ na gustinu verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema.
Ključne reči: Rajsov k faktor, koeficijent korelacije, makrodiverziti SC prijemnik, mikrodiverziti SC prijemnik.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Jakšić, D. Aleksić, S. Minić, P. Spalević, I. Dinić and M. Stefanović}, 
 title  = {Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-291-296}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Branimir Jakšić
A1 Danijela Aleksić
A1 Siniša Minić
A1 Petar Spalević
A1 Ivana Dinić
A1 Mihajlo Stefanović
T1 Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-291-296
Unapred formatirani prikaz citata
B. Jakšić, D. Aleksić, S. Minić, P. Spalević, I. Dinić and M. Stefanović, Gustina verovatnoće signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri mikrodiverziti SC prijemnika u prisustvu brzog k-µ fedinga i Gama sporog fedinga, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-291-296