Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-171-175

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-171-175

Apstrakt:
Ovaj rad pruža analizu kvaliteta novih i za sada nedovoljno korišćenih formata digitalne slike. Pored brojnih idejnih rešenja načina zapisa digitalne slike, danas je u upotrebi veoma mali broj formata zapisa. Analiza je sprovedena uz pomoć matematičkih alata CVIPtools i Matlab softverskog paketa. Slike koje su obuhvaćene istraživanjem predstavljaju slike standardnih karakteristika za oblast digitalne obrade slike, pa su stoga i dobijeni rezultati merljivi i daju validne rezultate za poređenje sa ostalim radovima iz ove oblasti.
Ključne reči: BPG, Super PNG, Tiny PNG, Tiny JPEG, Formati Digitalne Slike.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {R. Ivković, I. Milošević, T. Petrović, S. Bijelović and N. Ivković}, 
 title  = {Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-171-175}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ratko Ivković
A1 Ivana Milošević
A1 Tatjana Petrović
A1 Smiljana Bijelović
A1 Nebojša Ivković
T1 Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-171-175
Unapred formatirani prikaz citata
R. Ivković, I. Milošević, T. Petrović, S. Bijelović and N. Ivković, Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-171-175