Procena zadovoljstva studenata predavanjem korišćenjem metoda mašinskog učenja

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-129-133

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-129-133

Apstrakt:
Predavači se svakodnevno suočavaju sa problemom efikasnog prezentovanja materije. Prilikom procene koliko je predavanje u datom trenutku uspešno, predavači se mogu osloniti jedino na svoje iskustvo koje često može odudarati od realnosti. Zbog usredsređenosti na predavanje, predavač nije u mogućnosti da pravovremeno primeti da li je u učionici npr. postalo pretoplo ili zagušljivo, što može nepovoljno da utiče na sposobnost studenata da prate predavanje. Kad bi predavač u svakom trenutku imao objektivniju informaciju o tome da li su studenti zadovoljni, mogao bi je iskoristiti i prilagoditi svoje predavanje i parametre fizičke sredine njihovim potrebama. Ovaj rad ispituje perametre fizičkog okruženja i predavačevog ponašanja koji utiču na zadovoljstvo studenata predavanjem. Izdvojeni su samo oni parametri koji se mogu meriti korišćenjem Interneta inteligentnih uređaja, a analizirani su korišćenjem metoda mašinskog učenja. Cilj je bio da se izdvoje relevantni parametri, a potom da se odabere metoda mašinskog učenja koja daje najbolje rezultate. Ispitano je deset poznatih klasifikatora i njihova sposobnost da na osnovu posmatranih parametara za dati segment predavanja odrede da li pripada klasi u kojoj su studenti zadovoljni predavanjem ili klasi u kojoj nisu zadovoljni. Od ispitanih algoritama, najbolje rezultate imao je Rotation Forest (75.32%), a najslabije Ridor algoritam (70.13%).
Ključne reči: mašinsko učenje, Internet inteligentnih uređaja, veštačka inteligencija.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {A. Uzelac, S. Mladenović, D. Zoranović, S. Zdravković and S. Janković}, 
 title  = {Procena zadovoljstva studenata predavanjem korišćenjem metoda mašinskog učenja},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-129-133}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ana Uzelac
A1 Snežana Mladenović
A1 Dragan Zoranović
A1 Stefan Zdravković
A1 Slađana Janković
T1 Procena zadovoljstva studenata predavanjem korišćenjem metoda mašinskog učenja
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-129-133
Unapred formatirani prikaz citata
A. Uzelac, S. Mladenović, D. Zoranović, S. Zdravković and S. Janković, Procena zadovoljstva studenata predavanjem korišćenjem metoda mašinskog učenja, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-129-133