Evaluacija bezbednosti veb-servisa u Cloud-u: studija slučaja Dropbox

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-90-96

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-90-96

Apstrakt:
Razvojem savremenih informacionih tehnologija i Interneta, pojavila se potreba za tehnologijom koja omogućava korisnicima da čuvaju i pristupaju svojim podacima bilo kad i sa bilo kog mesta. Računarstvo u oblaku (engl. Cloud Computing) je trenutno aktuelna tehnologija koja je zamenila tradicionalni način za skladištenje i pristup podacima. Trenutna ponuda usluga zasnovana na ovoj tehnologiji je brojna. Zbog svojih dobrih karakteristika posebno sa aspekta ekonomičnosti, pristupačnosti, pouzdanosti i skalabilnosti, nameće se kao razuman izbor za fizička i pravna lica. Pažnja istraživačke zajednice je usmerena sve više na evaluaciju bezbednosti operativnih sistema i virtuelnih mašina koje pružaju ovakve usluge, a zatim i na klijentske računare i aplikacije. Autori se u radu usredsređuju na evaluaciju bezbednosti korisničkih aplikacija i interfejsa preko kojih se pružaju sve neophodne funkcionalnosti sa studijom slučaja Dropbox. Rigoroznom analizom autori su istražili potencijalne bezbednosne propuste (ranjivosti) Dropbox usluga za skladištenje i deljenje podataka sa ciljem prepoznavanja novih bezbednosnih izazova koji se odnose na upravljanje sa podacima, razmenu podataka, deljeni pristup podacima, kao i sa aspekta forenzičke analize sistema.
Ključne reči: računarstvo u oblaku, evaluacija bezbednosti, Dropbox.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Janićijević, S. Adamović, M. Šarac and D. Stamenković}, 
 title  = {Evaluacija bezbednosti veb-servisa u Cloud-u: studija slučaja Dropbox},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-90-96}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Stefan Janićijević
A1 Saša Adamović
A1 Marko Šarac
A1 Dušan Stamenković
T1 Evaluacija bezbednosti veb-servisa u Cloud-u: studija slučaja Dropbox
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-90-96
Unapred formatirani prikaz citata
S. Janićijević, S. Adamović, M. Šarac and D. Stamenković, Evaluacija bezbednosti veb-servisa u Cloud-u: studija slučaja Dropbox, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-90-96