Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-51-55

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-51-55

Apstrakt:
Dok oglašavanje (advertising), kao instrument promocionog miksa, predstavlja plaćenu komunikaciju između poznatog privrednog subjekta i potencijalnih korisnika, word-of-mouth marketing predstavlja pozitivnu ili negativnu ličnu komunikaciju koja ima za cilj da potpomogne navedenu interakciju u okviru definisane marketinške strategije kompanije. U radu će biti analizirana evolucija word of mouth marketinga od tradicionalnog ka elektronskom. Hronološki će se prikazati istraživanja koja su ukazala na značaj i mogućnosti ovog vida komunikacije. Posebno će biti analiziran period nakon devedesetih godina XX veka kada je pojava Interneta doprinela uspostavljanju neprekidne, dugotrajnije, sveobuhvatnije, transparentnije, dugoročno efikasne komunikacije, kako između samih potrošača, tako i između potrošača i kreatora marketinških aktivnosti.
Ključne reči: word of mouth, tradicionalni word of mouth marketing, elektronski word of mouth marketing, preporuka prijatelja.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Jovanović Tončev, M. Kostić and V. Džamić}, 
 title  = {Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-51-55}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Melita Jovanović Tončev
A1 Marija Kostić
A1 Vladimir Džamić
T1 Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-51-55
Unapred formatirani prikaz citata
M. Jovanović Tončev, M. Kostić and V. Džamić, Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-51-55