Upravljanje rizikom i opasnostima na Internetu

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-32-37

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-32-37

Apstrakt:
Istraživanja teorije novih medija i internet komunikacije, morala su da se bore sa problemima jednostranosti i skraćivanja, koja u svojoj srži nisu dozvoljavala da se temeljno istraže sva bitna pitanja koja bi vodila praktičnu upotrebu novih informaciono-komunikacionih alata na siguran, efikasan, i efektivan način. S jedne strane se odvija brz razvoj novih mogućnosti komunikacije putem kompjutera, koje su usko povezane sa novim tehnološkim dostignućima i novim oblicima medija. Za ovu dimenziju novih medija postoji izraz Web 2.0, koji označava kvalitet participacije i stvaranja ponuda za korisnike na internetu. Sa druge strane, u mnogim naučnim radovima o internet komunikaciji raste svest da se medijske mogućnosti participacije i stvaranja ne smeju poistovećivati sa njihovim realizovanjem i konzumacijom od strane korisnika, već da ovde postoji velika praznina. Za dimenziju sposobnosti i spremnosti na stvarno korišćenje novih mogućnosti medija stoji centralni pojam medijske pismenosti – medijske kompetencije, koji bi opet trebalo smatrati osnovom procesa mobilnog učenja u okviru novih medija. U radu razvijamo koncept kompetencija rizika kao neophodnog sastavnog dela savremenih medijskih kompetencija. Kompetencija rizika i upravljanje rizikom u prostoru interneta, shvata se kao sposobnost spoznaje neodređenosti i nesigurnosti, mogućeg transfera u oblast stručnih znanja i usvajanja uz osvrt na heuristiku.
Ključne reči: rizik, medijske kompetencije, kompetencije rizika, Internet.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Andevski, M. Vidaković and D. Vidaković}, 
 title  = {Upravljanje rizikom i opasnostima na Internetu},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-32-37}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milica Andevski
A1 Mira Vidaković
A1 Dario Vidaković
T1 Upravljanje rizikom i opasnostima na Internetu
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-32-37
Unapred formatirani prikaz citata
M. Andevski, M. Vidaković and D. Vidaković, Upravljanje rizikom i opasnostima na Internetu, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-32-37