REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-345-350

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-345-350

Apstrakt:
Zbog porasta važnosti algoritama mašinskog učenja koji se koriste u poslovnom odlučivanju, ukazala se potreba za razvijanjem alata koji bi pomogli u njihovom razumevanju obzirom da ovakvi algoritmi često mogu biti komplikovani za teorijsko objašnjavanje. Zbog toga se kao odličan alat za njihovo objašnjavanje pokazalo upravo korišćenje vizuelnih softverskih simulatora. U ovom radu predstavljena je tehnička realizacija jednog takvog simulatora razvijenog da pomogne izučavanje oblasti poslovnog odlučivanja na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum. Simulator poseduje module za stabla odlučivanja, klasterovanje, Naive Bayes i perceptrone.
Ključne reči: mašinsko učenje, softverske simulacije, Java, JUNG

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Marković, O. Nikolić and B. Nikolić}, 
 title  = {REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-345-350}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marko Marković
A1 Olivera Nikolić
A1 Boško Nikolić
T1 REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-345-350
Unapred formatirani prikaz citata
M. Marković, O. Nikolić and B. Nikolić, REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-345-350