Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-957-964

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-957-964

Apstrakt:
Prilikom utvrđivanja identiteta osobe na osnovu ličnog imena nailazi se na više tipova problema. U prvu grupu spadaju problemi kada ime nije napisano tačno već aproksimativno, u slučajevima: različit redosled imena/prezimena, različito pismo (ćirilica/latinica), izostavljanje dijakritičkih znakova, navođenje ili izostavljanje crtice između dva prezimena, grešaka u kucanju itd. U drugu grupu spadaju problemi prepoznavanja identiteta osobe kada je ime bitno izmenjeno, na osnovu konteksta ili dodatnih podataka (promena prezimena, dodavanje prezimena, navođenje nadimka i sl.). Problemi identifikacije osobe u slučaju postojanja više osoba sa istim imenom i prezimenom spadaju u treću grupu problema.
Postoje softverska rešenja koja se bave uprivanjem (npr. kada je dat spisak osoba čija imena su navedena po zadatoj sintaksi i niz datoteka imenovanih aproksimativno zadatim imenima).
Specifičan problem uparivanja predstavlja problem povezivanja naučnih radova koji se identifikuju preko DOI-ja sa autorima koji se identifikuju ličnim imenima, na osnovu afilijacije, korišćenjem tehnika prepoznavanja imena, kao i pridruživanjem instituciji, grupi autora, naučnoj oblasti i ključnim rečima. Na međunarodnom nivou postoje pokušaji da se jedinstveno identifikuju istraživači i da se tako ovaj problem reši na egzaktan način (ResearcherID i ORCID).
U ovom radu biće prikazana procena problema i prednosti obaveznog uključivanja naših istraživača u ove sisteme jedinstvene identifikacije i moguća uloga tih identifikatora u informacionim sistemima naših obrazovno-naučnih institucija. Takođe, biće prikazani primeri primene prepoznavanja imena u formularima i bazama podataka, u postupku parsiranja i procene grešaka u utvrđivanju identiteta na realnim primerima.
Ključne reči: identitet osobe, parsiranje, akreditacija, afilijacija

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Mitrović, J. Protić and I. Kostić Kovačević}, 
 title  = {Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-957-964}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Irena Mitrović
A1 Jelica Protić
A1 Ivana Kostić Kovačević
T1 Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-957-964
Unapred formatirani prikaz citata
I. Mitrović, J. Protić and I. Kostić Kovačević, Utvrđivanje identiteta osobe na osnovu ličnog imena sa primenama u akreditaciji i analizi afilijacija naučnih radova, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-957-964