Upravljanje ljudskim resursima i savremena tehnologija

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-330-335

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-330-335

Apstrakt:
Upravljanje ljudskim resursima jedan je od najbitnijih sektora svake kompanije jer upravo od menadžera ljudskih resursa zavisi da li će kompanija ostvariti postavljene strateške ciljeve i biti konkurentna na tržištu ili ne. Aktivnosti koje HR sektor obavlja su mnogobrojne a u njih spadaju, između ostalih, planiranje potreba za ljudskim resursima, selekcija, regrutovanje, usmeravanje, obuka, usavršavanje zaposlenih itd. Razvojem novih tehnologija, došlo je neminovno i do promena u načinu upravljanja ljudskim resursima. Savremena tehnologija ima sve veću ulogu u menadžmentu ljudskih resursa tako što unapređuje njegovu funkcionalnost. Internet, pre svega, unosi velike i bitne promene na polje HR-a koje su olakšale i unapredile sve procese kojima se bavi menadžment ljudskih resursa. U ovom radu ćemo prikazati koje su to savremene tehnologije koje se danas primenjuju u svetu u ovoj oblasti i koje bi trebalo prihvatiti i uvesti i u aktivnosti HR sektora naših kompanija.
Ključne reči: HR, savremeni trendovi, internet, tehnologija, ljudski resursi

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Radić Branisavljević}, 
 title  = {Upravljanje ljudskim resursima i savremena tehnologija},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-330-335}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marina Radić Branisavljević
T1 Upravljanje ljudskim resursima i savremena tehnologija
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-330-335
Unapred formatirani prikaz citata
M. Radić Branisavljević, Upravljanje ljudskim resursima i savremena tehnologija, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-330-335