Jedan metod formiranja XOR biometrije otisaka prstiju Gaborovom filtracijom

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-610-615

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-610-615

Apstrakt:
U cilju ostvarivanja visokog nivoa zaštite biometrijskih podataka otisaka prstiju homomorfnim šifarskim sistemima, od presudne važnosti je transformacija obeležja otisaka prstiju u vektorski opis fiksne dužine. Osim toga, tako generisan metrički prostor mora biti snabdeven Hemingovom metrikom. Uobičajeno je da se ovakav opis biometrijskih karakteristika naziva XOR biometrija. Ovi zahtevi eleminišu sve do sada korišćene sisteme za prepoznavanje otisaka prstiju zasnovanih na minucijama. U ovom radu predložen je jedan sistem generisanja XOR biometrije otisaka prstiju, zasnovan na banci Gaborovih filtara različitih prostornih radijalnih uglova. Rezultujuća binarna reprezentacija fiksne dužine, testirana je u scenariju autentifikacije sa pridruženim mehanizmom izdavajanja asociranih kriptoloških ključeva, zasnovanim na principima kodova za ispravljanje grešaka. Početni eksperimentalni rezultati potvrdjuju perspektivnost predloženog pristupa i otvaraju mogućnost daljnjeg unapredjenja performansi.
Ključne reči: biometrija, autentifikacija, biometrijska diskretizacija, zaštita biometrijskih šablona

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Barzut and M. Milosavljević}, 
 title  = {Jedan metod formiranja XOR biometrije otisaka prstiju Gaborovom filtracijom},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-610-615}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Srđan Barzut
A1 Milan Milosavljević
T1 Jedan metod formiranja XOR biometrije otisaka prstiju Gaborovom filtracijom
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-610-615
Unapred formatirani prikaz citata
S. Barzut and M. Milosavljević, Jedan metod formiranja XOR biometrije otisaka prstiju Gaborovom filtracijom, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-610-615