INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM KAO KONKURENTSKE PREDNOSTI

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-493-495

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-493-495

Apstrakt:
Današnje vreme u kome se obavljaju poslovne aktivnosti možemo definisati kao vreme informacione ekonomije koja je zasnovana na tehnološkom progresu. Nova ekonomija tržište poslovanja prebacuje sa materijalne sfere na sferu usluga, pa tako informacija postaje osnovni poslovni resurs. Bitan faktor ovog razvoja čini znanje primenljivo u oblasti informaciono-tehnološkog razvoja koje menja poslovno okruženje primenom interneta i digitalnih tehnologija. Zahtev savremenog poslovanja je intezivna primena znanja multidisciplinarnog karaktera. Stalne strukturne i funkcionalne promene u svetskoj privredi nameću znanje kao novi strategijski resurs, koje podržano sa novim tehnologijama daje osnov za postizanje konkurentske prednosti.
Ključne reči: informacione tehnologije, upravljanje znanjem, internet

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Šekarić, M. Kostić and J. Šekarić-Sotirovski}, 
 title  = {INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM KAO KONKURENTSKE PREDNOSTI},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-493-495}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirjana Šekarić
A1 Marina Kostić
A1 Jelena Šekarić-Sotirovski
T1 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM KAO KONKURENTSKE PREDNOSTI
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-493-495
Unapred formatirani prikaz citata
M. Šekarić, M. Kostić and J. Šekarić-Sotirovski, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM KAO KONKURENTSKE PREDNOSTI, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-493-495