Prednosti korišćenja elektronskog poslovanja u preduzetničkim organizacijama

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-175-179

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-175-179

Apstrakt:
U radu se ukazuje na rastući značaj Interneta u savremenom poslovanju preduzetničkih organizacija, kao i prognoze da će on zauzimati sve značajniji deo tržišnog ambijenta u kojem se posluje.
Efekti koje Internet i nove tehnologije imaju na poslovanje stvorili su uslove i za nove pristupe poslovanju tzv. E-ekonomiju. E-ekonomija se bazira na novim neopipljivim dobrima, informaciji, inovaciji i kreativnosti a sve u cilju optimalnog razvoja ekonomskog potencijala.
Njen nastanak prati, ili je uzrok, većeg nivoa integracije i globalizacije poslovanja te povezivanje robe, usluga i kapitala na nivou svetskog tržišta. Iinformaciono-komunikacione tehnologije menjaju način poslovanja i omogućavaju da se poslovi odvijaju brže, uz niže troškove i manje pogreške.
Fenomen novog načina poslovanja i upravljanja sve više je preduslov za uspešan nastup na globalnom tržištu, povećanju konkurentnosti i korišćenju novih resursa koji informaciona tehnologija omogućava. Izazov za kompanije u budućnosti biće postizanje dobre pozicije na globalnom Internet tržištu sa osnovnim ciljem ostvarivanja visoke satisfakcije i lojalnosti njihovih potrošača.
Ključne reči: Internet, elektronsko poslovanje, preduzetniče organizacije, prednosti elektronskog poslovanja

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Viduka and D. Viduka}, 
 title  = {Prednosti korišćenja elektronskog poslovanja u preduzetničkim organizacijama},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-175-179}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Biljana Viduka
A1 Dejan Viduka
T1 Prednosti korišćenja elektronskog poslovanja u preduzetničkim organizacijama
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-175-179
Unapred formatirani prikaz citata
B. Viduka and D. Viduka, Prednosti korišćenja elektronskog poslovanja u preduzetničkim organizacijama, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-175-179