INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-700-705

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-700-705

Apstrakt:
Danas mnogi gradovi imaju tendenciju da postanu „ pamentni “ kroz realizaciju koncepta ,,Pametnog Grada“ (Smart City). Kroz konstantan proces evaluacije indikatora održivog razvoja, od ekonomskih preko socijalnih, od političko-društvenih do ekoloških, gradovi koji žele da postanu održivi kroz transparentan, efikasan i odgovoran pristup, svakako moraju da integrišu i razviju sisteme informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Suština svakog grada koji želi da postane „pametan“ leži u interakciji svih raspoloživih informacija i usluga na lokalnom nivou koja treba da se manifestuje kao jedan lokalni, regionalni ili državni pokazatelj koji treba da ukaže na održivost, odnosno stepen održivog razvoja. Od velikog značaja je mogućnost umrežavanja koje Internet može da omogući i olakša kroz institucije koje deluju u sistemu gradske uprave. Upotreba geografskih-informacionih sistema (GiS), aplikacija e-uprave ili praćenje korišćenja i upotrebe energetskih resursa u cilju postizanja energetski efikasnih i ekoloških sistema, samo su deo IKT koji jedan grad treba da integriše i razvije u cilju zadatih energetskih i ekoloških strategija. Ovaj rad ima za cilj da ponudi uvid i podstakne razmišljanje koje mogu značajno uticati na sprovođenje informacionih i komunikacionih integracija kroz obezbeđivanje potrebnog i dovoljnog institucionalnog okvira, obezbeđivanje neophodnog političkog interesa u kreiranju i organizovanju rada lokalne uprave i potrebne finansijske podrške kao nužnost u implementaciji sistema IKT u lokalnim upravama.
Ključne reči: Smart City , Informaciono komunikacione tehnologije , održivi razvoj

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Gvozdenović and D. Marković}, 
 title  = {INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-700-705}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Duško Gvozdenović
A1 Dragan Marković
T1 INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-700-705
Unapred formatirani prikaz citata
D. Gvozdenović and D. Marković, INTEGRACIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REALIZACIJI KONCEPTA „SMART CITY“, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-700-705