Tehnološki integrisani sistemi za podršku odlučivanju

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-858-862

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-858-862

Apstrakt:
Iako sistemi za podršku odlučivanju (SPO) predstavljaju već uspostavljenu i razvijenu naučnu oblast, tradicionalni samostalni SPO se u poslednje vreme suočavaju sa novim izazovima. U cilju poboljšanja performansi SPO i odgovora na nove izazove, ovaj rad istražuje mogućnosti tehnološke integracije sistema za podršku odlučivanju. Integracija SPO treba da se realizuje uz pomoć nekoliko srodnih tehnologija: sistema zasnovanih na znanju, data mininga, inteligentnih agenata i Web baziranih SPO. Integracija u svakom slučaju treba da omogući bolju podršku donosiocima odluka, koja se prvenstveno ogleda u kvalitetnijim odlukama i poboljšanom procesu odlučivanja.
Ključne reči: sistemi za podršku u odlučivanju, sistemi bazirani na znanju , tehnološka integracija, data mining, inteligentni agenti

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Franc, T. Lukić and G. Avlijaš}, 
 title  = {Tehnološki integrisani sistemi za podršku odlučivanju},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-858-862}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Igor Franc
A1 Tamara Lukić
A1 Goran Avlijaš
T1 Tehnološki integrisani sistemi za podršku odlučivanju
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-858-862
Unapred formatirani prikaz citata
I. Franc, T. Lukić and G. Avlijaš, Tehnološki integrisani sistemi za podršku odlučivanju, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-858-862